新聞標題【民報】【台語世界/錄音】Thiaⁿ Kong-tang Kàu-tn̂g kóng-kó͘ (聽公東教堂講古)
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】Thiaⁿ Kong-tang Kàu-tn̂g kóng-kó͘ (聽公東教堂講古)

 2021-09-29 14:55
台東公東高工教堂。圖/擷自台東旅遊網,民報合成
台東公東高工教堂。圖/擷自台東旅遊網,民報合成

Hoan-gêng hoan-gêng! Chhiáⁿ chē, chin hoan-gêng lín lâi. O͘hⁿ! Chū-chiông chit-ê Sè-kài Kiàn-tio̍k Pó-hō͘ Bûn-bu̍t Ki-kim-hōe ah, phiò-soán thong sè-kài ta̍t-tit pó-chûn ê kiàn-tio̍k-bu̍t lāi-té, góa tit-tio̍h thâu-miâ liáu-āu, góa to̍h hiông-hiông chhèng--khí-lâi. He thong Tâi-oân chiok chē thoân-thé kò-jîn lóng chù-bûn beh lâi kā góa chham-koan, ho͘hⁿ! Góa bô-êng chhih-chhih; m̄-koh góa chiok hoaⁿ-hí--ê. In-ūi lín lâi, góa ē-sái kā lín kài-siāu gún chia hong-hù koh cheng-chhái ê kò͘-sū hō͘ lín thiaⁿ.

Nā beh kóng-tio̍h góa Kong-tang Kàu-tn̂g, tio̍h-ài seng kóng-tio̍h gún Kong-tang Ko-kang. Nā beh kóng-tio̍h gún Kong-tang Ko-kang, tio̍h-ài seng kóng-tio̍h Sek Chit-pêng(Hiber Jakob, 錫質平神父, 1917〜1985) sîn-hū. Sek sîn-hū neh, i sī Thian-chú-kàu Pe̍k-léng-hōe (白冷會) phài lâi Tâi-oân ê thâu-chi̍t-ūi sîn-hū. Pe̍k-léng-hōe sī 1920 nî-tāi siat-li̍p tī Sūi-sū ê Thian-chú-kàu chong-kàu thoân-thé. In sêng-li̍p ê chong-chí sī beh khì kàu sè-kài kok-tē khì ho̍k-bū sàn-chhiah lâng, kan-khó͘ lâng. Sek sîn-hū lâi kàu lán Tâi-oân ê Tâi-tang. I lâi chia thoân hok-im, mā koan-sim Goân-chū-bîn. I khòaⁿ-tio̍h in ê seng-oa̍h chiok kan-khó͘--ê. In-ūi chiàn-āu Tâi-oân chhi-chhám lo̍k-phek, iû-kî sī Goân-chū-bîn, seng-oa̍h koh-khah kan-lân. Só͘-í Sek sîn-hū m̄-nā kā in thoân hok-im, mā siūⁿ-kóng beh pang-chān in, hō͘ in chi̍t ê ki-lêng ē-tàng sek-èng hiān-tāi siā-hōe. Hō͘ in ê kiáⁿ-sun, hō͘ in ê chú-tē, ē-sái tī chit-ê siā-hōe kah lâng khiā-khí, kah lâng pí-phēng. Só͘-í i to̍h siūⁿ beh siat-li̍p chi̍t-ê ha̍k-hāu, chiong in Sūi-sū Jī-goân-chè ê ki-su̍t kàu-io̍k ín-chìn lán Tâi-oân. M̄-chiah-ē i to̍h khí-chhiú chio-kha lâi siat-li̍p “Kong-tang Ko-kang”. I chhiáⁿ hit-tang-chūn nah ū-sim hōng-hiàn ê kiàn-tiok-su kah gē-su̍t-ka lâi khí-chō chit-má lín khòaⁿ--tio̍h-ê gún khiā-khí--ê chit tòng kiàn-tiok-bu̍t, to̍h sī sì chàn lâu koân ê kiàn-tiok-bu̍t. It-lâu sī kang-tiûⁿ, jī-lâu saⁿ-lâu sī siok-sià, sì-lâu to̍h sī góa “Kong-tang Kàu-tn̂g”. Hit-tang-chūn nah, gún chit tòng kiàn-tiok-bu̍t sī thong Tâi-tang siōng koân--ê neh!


錫質平神父。圖/擷自公東高工圖書館

Á “Kong-tang Kàu-tn̂g” khí-hó liáu-āu, “Kong-tang Ko-kang” siat-li̍p liáu-āu neh, chia-ê su-chu án-ná lâi? Sī Sek sîn-hū siá-phoe tńg-khì i ê kok-ka, á koh ū Tek-gí-hē ê kok-ka, khì kā in kóng, “Chhiáⁿ lín-chia ū-sim hōng-hiàn ê siáu-liân lâng, lâi chia hōng-hiàn lín ê chheng-chhun nn̄g tang, hō͘ chia-ê gín-á ē-tàng o̍h-tio̍h lín-ê châi-gē.” Oah! He si̍t-chāi…chiok kám-tōng--ê, to̍h sī chiok chē lâng goān-ì lâi kàu Tâi-oân, lâi kà chia ê Goân-chū-bîn ê gín-á; pí-chhiú ūi to, án-ne kā in ê châi-gē kà hō͘ in. Só͘-í ah, Sek sîn-hū i siat-li̍p Kong-tang Ko-kang to̍h ū siat ba̍k-chhiūⁿ chúi-tiān o͘-chhiú chit saⁿ ê kho, hō͘ chia ê gín-á o̍h-tio̍h chiâⁿ hó ê châi-gē châi-tiāu. Iû-kî sī ba̍k-chhiūⁿ kho, I chhōa chia ê gín-á khì kàu Au-chiu pí-sài, he ta̍k-tang o͘h lóng mā tio̍h-téng ah! Si̍t-chāi chiok chhiaⁿ-iāⁿ--ê. He liân Au-chiu ê kang-gē-kài lóng chai-iáⁿ kóng Tâi-oân ū chi̍t ê “Kong-tang Ko-kang” gōa gâu leh o͘h!

Sek sîn-hū ah, i kah sio-sòa lâi ê sîn-hū siu-sū, chò-hóe ūi Tâi-tang chit phiàn thó͘-tē phah-piàⁿ. In chò ê tāi-chì gōa-chē leh lín kám chai? In chò ê tāi-chì o͘h, tû-liáu siat ha̍k-hāu; koh khí poh-hōaⁿ hō͘ Goân-chū-bîn ū lông-tē thang chèng-choh; koh pang in siat i-liâu ê chín-só͘; koh pang in siat khiām-chîⁿ ê ha̍p-chok-siā hō͘ in ē-tàng tō͘-kòe keng-chè ê lân-koan. Kóng-si̍t--ê ah, chia ê sîn-hū siu-sū só͘ chò ê tāi-chì, pí hit-tang-chūn-á Tiong-kok Kok-bîn-tóng ê tōa-koaⁿ-hó͘ koh-khah chē leh o͘h!

Kóng-tio̍h Pe̍k-léng-hōe chia ê sîn-hū, oah! In lâi ê sî-chūn ta̍k-ke sī lóng iân-tâu phiau-phiat ê siàu-liân-ke-á, kúi cha̍p tang liáu-āu, in chit-má lóng piàn chò sī thâu-mn̂g pe̍h-chhang-chhang ê lāu-hòe-á lâng. M̄-koh ah! In tùi Tâi-oân ê thiàⁿ, si̍t-chāi sī…hō͘ lâng chiok kám-sim--ê. Chhiūⁿ “Lân-sū Chi Hū” Kí Siú-siông (Giger Alfred) sîn-hū, i to̍h sī Pe̍k-léng-hōe ê lâng; m̄-koh i chin siáu-liân ê sî-chūn to̍h chhut chhia-hō kòe-sin a. Á koh ū hoat-bêng “kha-té lia̍h-lêng” ê Ngô͘ Jio̍k-chio̍h (Eugster Josef) sîn-hū, i iû-goân sī tī Tiông-pin Thian-chú-tn̂g leh ho̍k-bū. I chit-má mā-sī thâu-mn̂g pe̍h-chhang-chhang ê lāu-tōa-lâng. Á koh ū Tang-hô ê Koah Tek (Gaessner Ernst) sîn-hū, lín nā āu-hôe ū khì kàu Tang-hô ê sî-chūn nah, ē-sái khì ka pài-hóng chi̍t--ē. Khì Tang-hô m̄-sī kan-na chia̍h pau-á niâ lah! Á koh ū tī Tâi-tang Chóng-hōe ê Au Su-tēng siu-sū, i mā-sī hōng-hiàn kúi-ā cha̍p tang ê chheng-chhun tī chia.

In chia ê sîn-hū siu-sū a, chin-chē lâng chia̍h-lāu ê sî-chūn sī lâu tī lán Tâi-oân, sí mā-sī tâi tī lán Tâi-oân! Āu-hôe lín nā ū ki-hōe khì kàu Sió-má Thian-chú-tn̂g, ē-sái khì i-ê āu-piah, ū chi̍t-ê bōng-hn̂g, khì hia tui-su chi̍t--ē. Á koh ū chin-chē só͘-chāi ê Thian-chú-tn̂g, in tī hia hōng-hiàn kúi-ā cha̍p tang ê sîn-hū, i sí liáu-āu mā-sī tâi tī hia.

Ū-lâng kóng ah, Tâi-oân siōng súi ê kéng-tì sī lâng. Khak-si̍t ū-iáⁿ! Chit-ê lâng neh, m̄-nā sī Tâi-oân lâng, mā pau-koat chia ê jīn-ûi ka-tī sī Tâi-oân lâng ê gōa-kok lâng ah!

讀hōo你聽:


文章屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

相關新聞列表
鮮好購