新聞標題【民報】鬼仔火(kuí-á-hué)
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

鬼仔火(kuí-á-hué)

 2019-07-23 15:30
水祥仔kā縛置釣線ê土蚓塵落(tîn-loh)田土面。伊kā竹箠仔上下(siōng-hā)抽一下抽一下(thiu-tsı̍t-ē)。田蛙仔就跳倚來喙擘開(peh-khui)kā土蚓欱(hop)咧。圖/Pixabay
水祥仔kā縛置釣線ê土蚓塵落(tîn-loh)田土面。伊kā竹箠仔上下(siōng-hā)抽一下抽一下(thiu-tsı̍t-ē)。田蛙仔就跳倚來喙擘開(peh-khui)kā土蚓欱(hop)咧。圖/Pixabay

五月尾ê天氣是tī春天欲進入去熱天(jua̍h-thinn)的氣候。天氣是袂熱也袂寒,日子又閣長。庄裡細漢gín-á這時陣尚歡喜!大家食暗頓(àm-tǹg)了後猶閣有(iah-koh-ū)二點外鐘ê時間會當(ē-tàng)置外口活動。規陣走相逐(tsáu-sio-jiok 註1)ê gín-á置埕頭埕尾厝前厝後傱(tsông 快跑)來傱去。抑覕相揣(bih-sio-tshuē註2)的gín-á-tīn置柴墩,稻草墩各地覕出覕入。

庄外稻仔田(tiū-á-tshân)的稻欉(tiū-tsâng註3)也濟濟少少(tsē-tsē-tsió-tsió)開始逮發花(tē-huat-hue註4)。田底ê田蛙仔(tshân-op-á註5)佇天一下暗(thinn-tsı̍t-e-àm註6)就--op--op叫,逮求偶(tē-kiû-ngóo)。這時遠遠(hn̄g-hn̄g)ê田裡閃出(siám-tshut)一葩火(tsı̍t-pha-hué),置煙霧中予風吹kah若化若爍(ná-hua-ná-sih註7)搖來搖去。一身若像稻草人ê烏影置火ê面前(bīn-tsîng)遐裡動一下動一下(tāng-tsı̍t-ē)。逮蹉跎(tē-tshi-tô註8)的大漢gín-á看著就手指(tshiú-kí註9)遠遠彼葩火,喙講:「鬼仔火!鬼仔火!」做伙滾絞ê細漢gín-á聼着都驚kah哀哀叫。規陣傱傱轉去家己厝內揣父母去kā跤腿頭(kha-thuí-thâu)攬咧(lám-leh抱著)嗎嗎哮(má-má-hau註10)。坐tuà埕頭抐涼(lā-liâng註11)噗薰(pok-hun註12)的老大人看着就講:「水祥仔閣逮釣水雞(註13)也!」

水祥仔穡地(sit-tè)作無濟。平常時靠替人做寡粗重工課:親像犂田,播田(pòo-tshân插秧),挲草(so-tsháu)佮割稻ê工錢來補貼家庭收入。同時也揣寡季節性ê副業趁三兩个仔錢好做家己檳榔薰酒ê所費:春天尾是釣水雞。熱天田溝仔水滿滿ê時落去電魚kah蝦。抑置秋天尾稻仔穗逮欲飽米(tē-beh-pá-bí註14)的時陣,水利局將灌溉ê水溝水停止排放(pâi-hòng)。這時水祥仔到各水門下(tsuí-mn̂g-hā)ê水沖窟(tsuí-tshiâng-khut)摸蜊仔兼洗褲(bong-lâ-á-kiam-sé-khòo)。

在五月初水祥仔已經將釣水雞ê家私工具詮便便(tshuân-piān-piān註15)。一支鐵罐仔電土燈鬥置三尺長ê竹管仔頂。一茭竹篾仔(tsı̍t-kha-tik-bı̍h-á)編ê水雞籠(lam)仔,深深ê竹籠頂面開一个半尺闊ê喙。一枝四尺長ê竹箠仔(tik-tshê-á)尖尾縛一條三尺外長ê釣魚線,佮一殼土蚓(tsı̍t-khok-tōo-kún註16)。春天尾濕氣大,暗來田裡會罩霧(tà-bū)襲雨微仔(sip-hōo-bui-á註17)。

水祥仔暗頓食飽後,天欲暗時就家私款款咧khuán-khuán-leh註18),身穿一領棕蓑好遮雨水,頭戴一頂竹瓜笠仔向庄外田中央(tshân-tiong-ng)行去。這時田底ê田蛙仔都已經大隻也,對田頭行去就聼着公ê田蛙仔--op--op叫逮求偶。水祥仔揣一位田蛙仔叫kah尚鬧ê田頭將彼支電土火竹管插置田岸邊。伊將電土鐵罐仔倒入去一屑仔水,然後趕緊加罐窒仔(kuàn-that-á)封絚(hong-ân註19)。罐內ê電土透着水就--tshi--tshi 叫起化學作用產生沼氣甲烷(tsiáu-khì-kah-uân)。這時撇(phiat擦)一支番仔火(huan-á-hué註20)將電土火燈心點着(tiám-tioh),一葩電土火就蹛遐裡爍一下爍一下。田底ê田蛙仔予火光喢(sannh註21)咧就跳倚近來火把下(hā)。水祥仔kā縛置釣線ê土蚓塵落(tîn-loh註22)田土面。伊kā竹箠仔上下(siōng-hā)抽一下抽一下(thiu-tsı̍t-ē)。田蛙仔就跳倚來喙擘開(peh-khui)kā土蚓欱(hop註23)咧。伊趕緊將倒手提ê水雞籠仔伸出去,正手將竹箠抽懸共一隻田蛙仔墜落(tuī-loh)入籠仔內。然後緊緊kā竹箠仔抽振兩三下,彼隻田蛙仔喙一下peh開規隻就落落(lak--lo̍h)籠仔底。如此ê重覆將土蚓塵落田土面,上下抽動竹箠,田蛙仔上釣,入籠。一分鐘內會當釣着三四隻田蛙仔。經過十幾分鐘後欲食釣(beh-tsia̍h-tiò註24)ê田蛙仔也攏入籠也,電土火也差不多欲化也(beh-hua-ā註25)。伊就家私收收咧行去別个田蛙仔聲鬧熱ê田頭㸃火下釣。

水祥仔置伊厝埕尾挖一个半身深ê土窟好放釣轉來ê田蛙仔。窟頂嵌甘蔗葉鉼(phiánn)好遮風雨。窟底是跤頭窩仔深(kha-thâu-o-á-tshim註26)的水予田蛙仔泅(siû)。同時外面蠓蟲會來水中放卵生蛆(tshi註27)好做飼料予田蛙仔食。伊每三五工就將窟底ê大隻田蛙仔掠起來裝置水雞籠載去西螺賣予菜市仔邊ê糋寬焍(tsìnn-khuann-te 28)食攤。刣清氣ê田蛙仔合(kah)一片九層塔搵米漿落去油鼎糋(tsìnn炸)kah酥酥起來搵辣椒Tho-Ma-To醬是這時陣ê生臊(tshenn-tshau)美食。一般ê庄跤農民是食袂到的(tsia̍h-bē-tò-ê註29)。庄跤人愛食田蛙仔就要家己欱(ka-kī-hop)。

註:1.互相追逐之遊戲;2.躲迷藏;3.稻稞;4.在開花;5.鄉下人叫青蛙為田蛙仔;6.天一暗下來;7.時暗時明;8.在遊玩;9.用手指頭指向某方向;10.大聲唉嚎;11.撐涼;12.將香煙氣自胸中吐出;13.鄉下人管「釣青蛙」叫做「釣水鷄」);14.快要飽滿;15.準備齊全;16.一盒蚯蚓;17.微微細雨來侵襲;18.整理就緒;19.關緊;20.西洋人引入的點火用火柴支;21.吸引住;22.往下放;23.以口含物;24.要上鈎;25.快要熄火;26.腳跟那麼深;27.蚊卵孵化出的幼蟲;28.炸酥的米漿殼內包肉,蝦,菜類;29.花不起錢買來吃的。


文章屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

留言板
相關新聞列表