新聞標題【民報】【民報書摘】你無聽--過ê格林童話
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【民報書摘】你無聽--過ê格林童話

2021-07-20 17:40
作者:Brüder Grimm
譯者:邱偉欣
出版社:前衛出版社
出版日期:2021-06-16
官方網址:

「世界文學台讀少年雙語系列」以建立青少年對在地主體ê認同以及hùn闊ê世界觀為目標,按算thai選英美、日、德、法、俄、越等國ê名著,以台文進行忠於原典ê翻譯轉寫,收錄原文雙語出版。透過台灣話閱讀經典文學ê真髓,引tshuā讀者認bat各國無仝時間、空間ê真實面腔kap文化內涵。

本冊收錄德國民間文學5篇,包括「Rotkäppchen」(紅帽á)、「Hänsel und Gretel」(番薯kap月桃)、「Aschenputtel」(塗炭á)、「Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich」(田蛤á王子)以及「Rapunzel」(阿妹á),成作系列第一冊《你無聽--過ê格林童話》,拍開讀者ê眼界,做伙感受hām往過無仝ê氣氛kap內容。

本書特色

1. 世界經典、德國民間文學「格林童話」初擺台德對譯。漢羅lām寫,是學習台語、認bat德語ê新時代讀本。

2. 附台語有聲朗讀QRcode,配合故事情境ê精彩配樂,行入格林童話ê世界。

序一Khiā台灣,看世界!

文/陳麗君(國立成功大學台灣文學系副教授、「世界文學台讀少年雙語系列」企劃主編)

21世紀後疫情時代,台灣ê優等表現得tio̍h國際上bē少ê支持kap肯定。台灣認同覺醒,hōo咱khiā起tı̄世界舞台kap全球競合。Suà--落來,ài án-tsuánn掌握時勢展現Taiwan can help ê能量leh?個人認為發展「全球在地化」(Glocalization)ê思維kah行動,推動「在地全球化」(Logloblization)ê行銷kài重要。以tsit款思考ê理路來應用tiàm教育發展,mā一定是落實教育ê子午針。

咱tsit套「世界文學台讀少年雙語系列」讀物是為tio̍h beh建立青少年對「在地主體ê認同」以及hùn闊「世界觀」雙向ê目標,àn算thai選「英、美、日、德、法、俄、越南」等國ê名著,進行「忠於經典原文ê台文翻譯kap轉寫」,做雙語(台語/原文)ê編輯發行。Ǹg望透過tsit套冊kap-uá世界文學,推廣咱ê台語,落實語文教育kap閱讀ê底蒂。透過本土語文閱讀世界,認bat文化文學,才有法度翻頭tńg來建立咱青少年對自我、台灣土地ê認同。Tı̄議題ê揀選,為beh配合《國家語言發展法》,融入12年課綱ê題材,mā要意聯合國永續性發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),親像性平教育、人權教育、環境教育等議題,ē-sái提供多元題材,發展全人教育ê世界觀。台語文字(漢羅thàu-lām)koh加上優質配音,真適合自學hām親子共讀。

「語言是民族ê靈魂、mā是文化ê載體」,真tsai-iánn「本土語文青少年讀物」tı̄質kah量是tsiah-nı̄欠缺,本人tı̄ 2017年4月hit當時開始寫tsit份「台語世界文學兒童雙語閱讀計畫」beh出版。是講ná有tsiah容易?囝beh生會順sı̄,mā ài有產婆!咱台灣雖罔有70%以上ê族群人口使用台語,仝款mā是tshun氣絲á喘leh喘leh,強欲hua--去,因為有心beh推sak ia̍h-sı̄發心beh贊助ê專門機構真少。Ná-ē tsai-iánn 3年後2020年 ê 開春,翁肇喜社長引領扶輪社「福爾摩沙委員會」ê要員,對台北專工來到台南開會,開講tio̍h「台灣語文教育ê未來發展」ê議論,因為tsit个機緣,tsia̋ng時tsit套有聲冊才有thang出世。

幼嬰á出世麻油芳,事工beh圓滿mā ài感謝咱上有本土心本土味ê前衛出版社提供印刷ê協助,本團隊無分國籍所有ê雙語文翻譯、潤稿校對ê老師,以及錄音團隊共同努力所成就ê。我相信suà--落來ê水波效應所反射出來ê魚鱗光,絕對m̄-nā是kan-na帶動台語文冊ê出版,更加是台灣本土語文ê新生kap再生!


圖/擷自前衛出版社臉書

計畫主編

陳麗君  新營人。國立成功大學台文系所副教授,兼任新聞中心主任、性別kah 婦女研究中心研究員、《台灣語文研究》執行編輯等。長期tshui-sak 台灣各族群(原住民、台語、新住民)社會語言學研究kah活動。最近發表新冊《新移民、女性、母語ê 社會語言學》(2021)。

台文譯者

邱偉欣  Tsit-má tı ̄成大台文所讀博士班。德國Universität zu Köln生物學博士。2013-2015 kā 《台文通訊罔報》寫〈生物kap 健康〉專欄。2013 年李江却台語文教基金會阿却賞長篇小說頭名。2015 年教育部閩客語文學獎台語短篇小說學生組第二名。

插畫

近藤 綾(木戶愛樂)  王育德外孫。推sak台語等鄉土母語ê文化工作者,吉祥物「台灣達」設計師。《台湾原住民研究の射程》(2014)封面圖,《トラベル台湾語》(2007) 封面/插圖等。

台文校對

林月娥  嘉義水上人。成大台文所碩士,成大kah 教育部台語認證C2專業級。國立屏東大學台語課程講師kah語文競賽評委;高雄市台語認證研習講師;95 年全國語文競賽台語即席演說kah 97 年台語朗讀第一名,102 年教育部閩客語文學獎教師組現代詩第二名kah107 年屏東縣閩客原文學獎散文社會組第一名。詩文散見《海翁台語文學》、《教育部電子報》、高雄歷史博物館ê「高雄小故事」。

白麗芬  教育部、成大台語認證專業級。104 年全國語文競賽閩南語字音字形社會組第一名。金安出版社《咱來考C》kah《臺語活詞典 首冊》編輯委員,全國語文競賽閩南語朗讀稿作者。Bat 擔任語文競賽講師、評審,台語認證研習講師。作品散見《台文罔報》、《海翁台語文學》、《台客詩刊》、《臺江臺語文學季刊》等。

德文校對

Oliver Stveiter  德國人。現任國立高雄大學西語系副教授、國立政治大學亞太時空資訊研究室研究員、法國現代中國研究中心研究員。從事墓碑研究進入第十三年,規个東亞、東南亞lóng 是伊ê田野基地。

錄音指導

馮勝雄  國立台南大學台灣文化研究所畢業,國小老師退休,目前擔任台南大學台語課程兼任講師,指導台語語文競賽。

相關新聞列表
鮮好購