新聞標題【民報】【台語世界/錄音】醫學台文——欠血
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】醫學台文——欠血

 2018-05-04 12:10
欠血(『貧血』)是啥mi̍h?就是紅血球無夠ê意思,照定義來講,若欠到Hb ê khó-ám度10%以上就算有欠血--ah。示意圖/取自Pixabay
欠血(『貧血』)是啥mi̍h?就是紅血球無夠ê意思,照定義來講,若欠到Hb ê khó-ám度10%以上就算有欠血--ah。示意圖/取自Pixabay

是按怎behtsit篇:
欠血(『貧血』)是啥mi̍hLán ài「血」本身講起。Beh說明tsia-ê事事項項,定著ài講著專有名詞。台灣現代醫學ê起鼓,是日本時代開始--ê,所以有真濟名詞是tuè日語ê講法。本文m̄-nā hōo lán了解欠血ê原因,mā thang學著真濟專有名詞őo

欠血ê意思是血無夠額。血是啥mi̍h?就是lán肉破空ê時流--出-來hit款紅紅ê流體。

血有幾種成分?醫學上kā血分做「水」kap「粒」兩部份來討論,水(血漿)ê部份占55%,內底有水分、鹽分(na-tóo-lí-ù-muh、kha-lí-ù-muh、kha-lú-sí-ù-muh……)(註一)、營養分(葡萄糖、a-mí-nóo-sang、脂肪、膽固醇〈tánn-kòo-sûn〉、bi-tá-bín、hoo-lú-bóng)(註一),kap抗體、補體等等;粒(血球)ê部份占45%,有紅血球(Red blood cell,RBC)、白血球(White blood cell,WBC)kap小血球(『血小板』,Platlet)。RBC負責kā sàng-sooh(『氧氣』)送去各組織、細胞,hōo in進行新陳代謝(sin-tîn-tāi-siā)thang用,講khah清楚--leh,sàng-sooh是RBC內底ê血紅素(Hemoglobin,Hb)所紮--來--ê;WBC是lán ê軍隊,負責消滅外來ê侵略者,像細菌kap病毒;小血球kap「堅血素」負責lán皮肉破空ê時做止血ê khang-khuè。

若照án-ni講,欠血m̄就是所有ê成分lóng無夠?無--lah!Lán人若欠用錢,lóng mā是欠hit款大張--ê,哪有人講欠銀角仔--leh!仝款理由,lán講欠血(『貧血』,Anemia)就是RBC無夠ê意思,RBC ê機能是由Hb來執行--ê,就是án-ni,醫學上就用Hb ê khó-ám度(『濃度』)來表示欠血ê輕重,一般大人Hb ê khó度是12 gm/dl(100cc ê血內有Hb 12克)以上,照定義來講,若欠到10%以上就算有欠血--ah。

欠血ê時有啥症頭?輕度ê欠血lán無感覺有啥koh-iūnn(異狀),tse是lán ê心臟血管系統ē做一寡仔調整,拄開始,心臟ē ke跳khah緊,特別是tī lán出力作穡、peh山、peh樓梯……ê時。等到欠血愈來愈嚴重,koh若Hb lak到7.5 gm/dl以下,就不sám時lóng ē感覺心肝頭phi̍h-pho̍k-tsháinn,tsit个時tsūn,lán就ē抱心(phō-sim),mā ke真gâu厭siān、無力,有時koh ē頭眩目暗,ē gông、頭疼,koh耳空鬼仔ki-ki叫、lòng-lòng叫,精神歹集中,暗時歹睏,面色白sut-sut,有ê ē畏寒,查某人月事bē順,產道烏白出血,男性ē khah無查埔氣概(EnglishImpotence,台語我kā號做ím-phooh),講是án-ni,m̄-kú我mā bat拄過一个患者,伊ê Hb kan-tann賰4 gm/dl(正常人ê三分之一),iáu-koh有才調家己坐公車來病院!Án-ni你就thang知lán人調整kap適應ê能力有偌強!

是按怎哪ē欠血?──人哪ē欠錢用?我想若m̄是siunn gâu khai,就是khah hân-bān趁──欠血--ê mā相siāng,lán ài知紅血球一世「球」ê性命mā tsiah 120日niâ,也就是講lán體內逐日lóng有1/120个RBC ē死--去,同時lán ê骨tshué(骨髓,製造RBC ê工廠)mā一工lóng ài生產1/120个RBC來補,tsiah bē欠血。RBC uì骨tshué出世了後,ài koh過幾若擺ê轉身kap成長,koh有bi-tá-bín B12 kap iőo-sang(『葉酸』,Folic acid)ê幫贊,tsiah ē-tàng變做成熟、有路用ê RBC,thang好送來lán血管內做khang-khuè。Tse中間,骨tshué製造RBC ê速度koh ài受紅血球催生素(Erythropoietin,EPO)ê管制,EPO ê分泌由腰子(Kidney就是腎)控制;iáu有,RBC內ê Hb mā需要鐵質tsiah ē-sái--得;RBC食老,細胞膜ē變khah脆,經過脾臟ê時,膜仔ē破--去,án-ni RBC就「giān-giān bē消kiān」,死--去--ah。

Sóo-pái,lán thang uì兩方面來講欠血ê原因:

1. 生產不足──就是工廠kap原料ê問題。骨tshué去hōo放射線(核能發電廠ê危險性之一)、藥物、蠓仔水傷--著,骨tshué本身生癌、纖維化(tshiam-î-huà)、老化(nóo-huà),lóng有可能造成欠血,無胃ê人(胃切除)體內欠缺B12結合素(Intrinsic factor),致使B12無法度吸收;腸仔有問題ê人,iőo-sang、B12 kap其他bi-tá-bín B群ê吸收lóng bái,hōo RBC出世了後bē-tàng成熟,變做m̄-tsiânn囡仔,夭壽早死。

2. Siunn gâu khai──胃、十二指腸(si̍p-jī-tsí-tn̂g)潰瘍(khuì-iông)ê人,tiānn-tiānn ē出血,大量出血ê時,放屎ē烏烏、黏黏,koh臭tsho臭tsho,像tánn-má膠,tse逐家lóng知,m̄-kú若少量出血,lán ê「凡眼」看bē出--來,年久月深ē欠血。查某人月經過濟,mā ē造成欠血。Tsia--ê就是欠血ê基本原因。

Kiám有人血siunn濟?Kiám有人錢siunn濟?Lóng有,後日仔tsiah-koh講。

hōo你聽:

(作者是台灣羅馬字協會創會理事長、台灣南社社長、高雄醫學大學「醫用台語」課程講師;本文由台灣羅馬字協會提供。)

註一:
【na-tóo-lí-ù-muh】:『鈉』(拉丁語Natrium
【kha-lí-ù-muh】:『鉀』(拉丁語Kalium),mā有leh講漢字台語讀音「kah」
【kha-lú-sí-ù-muh】:『鈣』(拉丁語Calcium
【a-mí-nóo-sang】:『胺基酸』(英語Amino acid
【bi-tá-bín】:『維生素、維他命』(英語Vitamin
【hoo-lú-bóng】:『激素、賀爾蒙』(英語Hormone

以上詞彙ê發音是uì日語來--ê,外來語無固定呼音,tsia-ê呼音hōo讀者參考,後壁註明華語翻譯kap語源。

註二:本文有真濟醫學專有名詞,頭擺出現ê時,是用台語漢字koh括弧標註「英文kap醫學上常用ê英文縮寫」;後壁koh再出現ê時,作者傾向使用英文縮寫。錄音為著beh通順kap符合文字內容,無tsiâu kā括弧內ê標註唸--出-來,mā無特別說明對應關係。Tī tsia做簡單ê整理,hōo讀者方便參考kap對照:RBC(紅血球)、WBC(白血球)、Hb(血紅素)、EPO(紅血球催生素)。

註三:本文使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢;『 』內底用華語發音。

延伸閱讀:
如何閱讀血液常規檢查報告(上)︰紅血球的各項指標(關鍵報告)
【台語世界/錄音】醫學台文──抱心(phō-sim

若欲投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600-800;文章若採用,有淡薄仔稿費。
請上【台語世界】閱讀閣較濟相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場

相關新聞列表
留言板