新聞標題【民報】【台語世界/錄音】謠言kap疫苗
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】謠言kap疫苗

 2018-10-19 11:30
疫苗ê原理就是hōo健康人經由注射iah是其他ê方式,刺激身體內底ê免疫系統,hōo身體tī-teh拄著真正ê病毒iah是細菌ê時,ē-sái用上有效率ê體內反應kā tsia-ê有害ê微生物消滅。示意圖/取自Pixabay
疫苗ê原理就是hōo健康人經由注射iah是其他ê方式,刺激身體內底ê免疫系統,hōo身體tī-teh拄著真正ê病毒iah是細菌ê時,ē-sái用上有效率ê體內反應kā tsia-ê有害ê微生物消滅。示意圖/取自Pixabay

是按怎behtsit篇:
整個人類社會ê運命kap發展,有真大一部份kap病菌有牽連。本文紹介人類對抗天然痘(thian-jiân-tāu)、發明疫苗ê歷史,講著「種珠」政策引進入台灣ê過程。Lán對公共衛生tio̍h-ài有正確ê觀念,tsiah bē hông講是「m̄ batkoh無衛生」!

Tsîng到tann,人類為著生存,一直teh kap微生物引起ê傳染病對抗。Tī tsit場人kap微生物ê千年戰爭--ni̍h,lán人是戰輸ê時tsūn khah濟,直直到beh四百外冬前,疫苗(i̍k-biâu)ê技術發展--出-來了後,lán人tsiah tī tsit場戰爭--ni̍h有釐仔贏面。

疫苗ê原理就是hōo健康人經由注射iah是其他ê方式,刺激身體內底ê免疫系統,hōo身體tī-teh拄著真正ê病毒iah是細菌ê時,ē-sái用上有效率ê體內反應kā tsia-ê有害ê微生物消滅,án-ne,人就bē破病。

天然痘(thian-jiân-tāu,『天花』)上無tī五百冬前就tī人類社會內底流行,而且逐擺ê天然痘時疫lóng造成真濟驚惶kap性命ê死失。利用「人痘(lâng-tāu)」來預防天然痘ê法度是上早發展ê疫苗技術。Tsit个法度是tī健康人ê身軀頂,劃一个空喙,tsiah koh tī空喙--ni̍h kôo寡天然痘患者ê膿(lâng),除起tsit个法度,iáu-koh有kā患者puh膿堅ta ê phí磨做粉,hōo健康人suh;án-ne了後,看好歹運,有ê人ē得著對天然痘ê免疫力,khah衰--ê suah去tio̍h著天然痘。到kah 1796年,英國醫生剪鑼(Tsián-lô,Edward Jenner) 發見,hōo健康人去uè牛ê痘,mā仝款ē得著對天然痘ê免疫力。自án-ne起,牛痘tsiânn做天然痘ê疫苗,健康人就m̄免koh跋性命去「種人痘」。

經過183冬以後ê 1979年,世界衛生組織宣佈講:天然痘已經hōo lán剿滅(tsâu-bia̍t)--ah!

剪鑼發明牛痘疫苗十冬了後(1805),英國ê皮仔山 (Phî-á-san,Alexander Pearson)醫生uì Ma-ní-lah(Manila,『馬尼拉』)kā tsit个技術紮來Má-kháu(Macau,『澳門』)koh kā當地ê囡仔注射疫苗。雖bóng án-ne,種牛痘並無tī大清國tsiânn做制度性ê公共衛生政策,sóo-pái,清國時代ê台灣iáu是teh種人痘!

日本殖民台灣ê第二冬(1897),有漢醫tī台南kā人種人痘suah造成天然痘ê時疫,tsiânn百人受感染,致使台灣總督府民政局緊發報命令禁止種人痘。其實台灣總督府自1896年hit跤兜,就開始teh制訂法規,一步一步tī台灣推sak牛痘疫苗ê注射:「種珠」。Uì統計ê數字來看,日本時代雖然iáu有天然痘teh流行,m̄-koh社會--ni̍h已經bē少人有種珠,染著天然痘ê人數趨勢是直直teh降低。1942年ê時,kan-tann有一个人染著天然痘。Hiau-hīng--ê是,日本戰敗離開台灣了,新來ê中國移民kā天然痘病毒紮--來,致使1946、1947連suà兩冬發生天然痘時疫,超過六千个人tio̍h鏢(pio)!

Tsit个歷史hōo--lán ê教示是:制度性ê注預防射確實ē-sái真有效率來控制傳染病,若注預防射ê人數無夠額,pōo-pîn來一个境外徙--入ê病毒,傳染病可能就ē大爆發。

現此時,真濟傳染病lóng因為疫苗ê進步得著控制,社會ê衛生mā有khah穩當ê保障。不而過,suah也有人sì-kè teh hán,講啥mih注預防射ē破壞人體ê免疫系統,甚至講注預防射ē hōo囡仔tio̍h著「àu剃性(àu-thì-sìng,autism,『自閉症』)」。Tī英國,bat因為tsia-ê疫苗謠言,一寡爸母suah m̄敢hōo囡仔注射赤瘡(『麻疹』)疫苗,致使12,000外人出癖(tshut-phia̍h)!

「一人傳虛,百人傳實(it jîn thuân hi, pik jîn thuân si̍t)」,tsit句諺語ê意思就是講:風聲若濟人hán-huah,就ná真實ê代誌;家己信,是害著家己,若sì-kè hán,就ē害著別人。Lán bo̍h得hōo謠言heh驚--著,suah來相信--伊!Ài去了解疫苗ê科學,千萬m̄-thang kā保護健康--ê,當做損害身體--ê tsiah是。

hōo你聽:

(作者是台灣羅馬字協會會員;本文由台灣羅馬字協會提供。)

註:本文使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢;『 』內底用華語發音。

延伸閱讀:
【台語世界/錄音】醫學台文──抱心(phō-sim)
【台語世界/錄音】醫學台文──欠血 

若beh投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600~800;文章若採用,有淡薄仔稿費。
請上【台語世界】閱讀koh-khah濟相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

留言板
相關新聞列表