新聞標題【民報】【台語世界/錄音】Kā「中國史」改做「東亞史」ê看法
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】Kā「中國史」改做「東亞史」ê看法

 2021-09-22 17:50
教育部beh thui-sak kā「中國史」改做「東亞史」,有人贊聲,mā有人反對。圖為2018.8.22的「反去中國化歷史課綱記者會」,反對將國高中課綱把中國史併入東亞史。民報資料照
教育部beh thui-sak kā「中國史」改做「東亞史」,有人贊聲,mā有人反對。圖為2018.8.22的「反去中國化歷史課綱記者會」,反對將國高中課綱把中國史併入東亞史。民報資料照

教育部beh thui-sak kā「中國史」改做「東亞史」,有人贊聲,mā有人反對。Che tī民主社會lóng真正常。M̄-koh有大中國意識ê人tō bē-su神主牌á hō͘人kòng-kòng破kâng-khoán。Tī chia提出個人ê看法,kap ta̍k-ê來分享。

Àn 國民學校ê社會課、國中kap高中ê歷史、到大學ê中國通史,àn夏商周、秦漢、魏晉南北朝、隋唐、五代十國、宋元明清、民國、共產中國,為tio̍h考試,痛苦吞腹內,koh khah án-chóaⁿ mā tio̍h 讀。只是beh應付考試,lóng無ka-tī ê想法。年久月深,吸收bē-chió封建思想kap儒家愚民思想ê毒素。Hó-ka-chài,我體內排毒ê系統koh sǹg bē-bái,chia-ê毒素lóng kā清tàn-sak ah。

Bat看過中國ê歷史戲劇,中國ê歷史tō是1部皇帝帝位ê爭奪史,犧牲gōa-chē無辜百姓ê性命。朝代ê替換、無數ê戰爭,有gōa-chē歷史ê資料無--去,留--lo̍h-lâi ê kam lóng 是真--ê?歷史只是teh為帝王服務,史官nā寫m̄-tio̍h字,頭殼tō無--去。Só͘-pái我認為中國ê歷史是3分真,7分假,kám有需要thó-chè人ê性命去讀chi̍t-kóa假ê mi̍h-kiāⁿ?

教lán講中國是禮儀之邦,sì-kho͘-lê-á ê國家kap民族hō-chò東夷、南蠻、西戎、北狄。kan-tāⁿ in是人,別人lóng是豬狗禽獸。日本歷史上所發生ê謀反事件,是判當事人hām i ê toa-kiáⁿ 死刑,其他ê家族流放。M̄-koh中國ê做法是誅九族,斬草除根。是siáⁿ人teh做野蠻ê代誌?Koh教lán講匈奴hō͘ 漢帝國phah敗,向西逃走,tī歐洲建立「Hungary」chit ê國家;突厥hō͘ 唐帝國phah敗,向西逃走,建立「Turkey」chit ê國家,bē-su中國gōa gâu。現此時Hungary hām Turkey lóng是共和制度ê國家,中國iā koh是獨裁專制ê國家,是siáⁿ人khah文明?Koh繼續講siáⁿ-mih禮儀之邦,真正是sià-sí sià-chèng,kòng破身分證。

Koh教lán講文天祥、岳飛、鄭成功等人是民族英雄,國民學校ê時bat寫過作文,〈我siōng崇拜ê民族英雄〉。我bat看過1篇文章,作者講台灣無民族英雄,m̄-koh有保護家園ê英雄。Chhin-chhiūⁿ 乙未戰爭ê時,吳湯興、姜紹祖等人所領導ê客家義軍,勇敢teh hām日本兵相戰,保護lán ê家園,in正是lán尊敬ê英雄。學生時代m̄-bat學過乙未戰爭chit段歷史,是看〈1895〉chit齣電影chia chai-iáⁿ,真iàn-khì。

孫文發動革命,建立中華民國,我kā尊敬,m̄-koh是án-chóaⁿ我tō ài稱呼i 是「國父」?Ta̍k-ê人lóng chai-iáⁿ,1911年hit當時ê台灣是大日本帝國ê領土,武昌起義hām台灣有siáⁿ ti-tāi?Goán tau對面teh換戶長,kap我有siáⁿ關係?當時孫文hō͘ 清帝國通緝,sì-kè走路,走來台灣,tī台灣ê時間chiah gōa久,hō͘人稱呼「國父」,i ka-tī mā會bū-sà-sà。

中國ê歷史nā讀愈深,中tio̍h大中國意識ê毒tō愈深。有時間thang關心幾千里遠ê所在,幾千tang前發生ê代誌,ná m̄ ke用心來關心lán所tòa ê台灣?台灣有歷史ê記載sui-bóng kan-tāⁿ 400 tang,m̄-koh chit 400 tang ê歷史lán kam lóng讀有chiâu-ûn?尤其是最近百幾tang來,日本ê統治對台灣當然有好有bái,台灣總督府民政長官後藤新平bat講,台灣人驚死、貪財、愛面子,iā tō是因為台灣人驚死,對抗武漢肺炎chiah ē-tàng做kah chiah-nī好。台灣人hō͘日本人教kah ta̍k-hāng照步來,m̄-koh Kô͘-bīn-tháng ta̍k-hāng靠關係,無beh照規矩來,無beh承認日本ê建設,beh kā台灣人ùi日本皇民chiâⁿ做中國人,thún-ta̍h台灣,食台灣人ê肉,chhńg台灣人ê骨,lim 台灣人ê血,吸台灣人ê髓,做惡做毒,ná-ē lóng無講?

有大中國意識ê人nā 講tio̍h「南京大屠殺」,tō咬牙切齒,bē-su ài日本人血債血還,nā講tio̍h 「228事件」 kap「白色恐怖」,tō kek-tiām-tiām,ài lán向前看。前行政院長俞國華bat án-ne講:「當年滿清入關,thâi-sí真chē漢人,mā-bô kā漢人hōe失禮」。意思tō是講,tī 228事件 kap白色恐怖無辜犧牲ê siǎn-pái lóng 該死 tō tio̍h?Che tō是「高級外省人」ê心態,用in ê思維所編寫ê歷史kam ē讀--tit?Khiā tī台灣人ê立場來看,228事件kap白色恐怖對lán ê影響是超過南京大屠殺太chē,何況南京大屠殺發生ê原因是戰爭,Kô͘-bīn-tháng ê軍隊老早tō 離開南京城,放百姓hō͘日本兵thâi,in kam無責任?228事件kap白色恐怖是Kô͘-bīn-tháng有計畫beh消滅台灣ê gâu人,thang好進行愚民統治。

米國人kám ē 講in是米國人,mā是英國人?米國人kam需要kā英國ê歷史bat透透?Kā「中國史」改做「東亞史」,koh kā份量減少,是tú-á-hó niâ。立足台灣,放眼亞洲,邁向世界,chiah是正確ê歷史觀。教育部beh thui-sak kā「中國史」改做「東亞史」,我kā hoah 1聲讚!!

台灣字(白話字)版

Kā ‘Tiong-kok-sú’ kái-chò ‘Tang-a-sú’ ê khòaⁿ-hoat  Tiuⁿ , Tì Hong

Kàu-io̍k-pō͘ beh thui-sak kā ‘Tiong-kok-sú’ kái-chò ‘Tang-a-sú’, ū-lâng chàn-siaⁿ, ū-lâng hoán-tùi. Che tī bîn-chú siā-hōe lóng chin chèng-siông. M̄-koh ū tōa Tiong-kok ì-sek ê lâng tō bē-su sîn-chú-pâi-á hō͘ lâng kòng-kòng-phòa kâng-khoán. Tī chia thê-chhut kò-jîn ê khòaⁿ-hoat, kap ta̍k-ê lâi hun-hióng.

Àn kok-bîn ha̍k-hāu ê siā-hōe-khò, kok-tiong, ko-tiong ê le̍k-sú, kàu tāi-ha̍k ê Tiong-kok thong-sú; àn Hā, Siong, Chiu, Chîn, Hàn, Ūi, Chìn, Lâm-pak-tiâu, Sûi, Tông, Ngó͘-tāi, Si̍p-kok, Sòng, Goân, Bêng, Chheng, Bîn-kok, Kiōng-sán Tiong-kok, ūi-tio̍h khó-chhì, thòng-khó͘ thun pak-lāi. Koh khah án-chóaⁿ mā tio̍h tha̍k. Chí-sī beh èng-hù khó-chhì, lóng bô ka-tī ê siūⁿ-hoat. Nî-kú goe̍h-chhim, khip-siu bē-chió hong-kiàn su-sióng kap Jû-ka gû-bîn su-sióng ê to̍k-sò͘. Hó-ka-chài, góa thé-lāi pâi-to̍k ê hē-thóng koh sǹg bē-bái. Chia ê to̍k-sò͘ lóng kā chheng tàn-sak ah.

Bat khòaⁿ-kòe Tiong-kok ê le̍k-sú hì-kio̍k. Tiong-kok ê le̍k-sú tō sī 1 pō͘ hông-tè tè-ūi ê cheng-toa̍t-sú. Hi-seng gōa-chē bû-ko͘ peh-sèⁿ ê sèⁿ-miā. Tiâu-tāi ê thè-ōaⁿ, bû-sò͘ ê chiàn-cheng, ū gōa-chē le̍k-sú ê chu-liāu bô--khì. Lâu--lo̍h-lâi ê kám lóng sī chin--ê? Le̍k-sú chí-sī teh ūi tè-ông ho̍k-bū. Sú-koaⁿ nā siá m̄-tio̍h jī, thâu-khak tō bô--khì. Sò͘-pái góa jīn-ûi Tiong-kok ê le̍k-sú sī 3 hun chin, 7 hun ké. Kám ū su-iàu thó-chè lâng ê sèⁿ-miā khì tha̍k chi̍t-kóa ké ê mi̍h-kiāⁿ?

Kà lán kóng Tiong-kok sī lé-gî chi pang. Sì-kho͘-lê-á ê kok-ka kap bîn-cho̍k hō-chò Tong-î, Lâm-bân, Se-jiông, Pak-te̍k. Kan-tāⁿ in sī lâng, pa̍t-lâng lóng sī ti káu khîm-siù. Ji̍t-pún le̍k-sú siōng só͘ hoat-seng ê bô͘-hoán sū-kiāⁿ, sī phòaⁿ tang-sū-jîn hām i ê toa-kiáⁿ sí-hêng, kî-tha ê ka-cho̍k liû-hòng. M̄-koh Tiong-kok ê chò-hoat sī thi kiú-cho̍k, chám chháu tû kin. Sī siáⁿ lâng teh chò iá-bân ê tāi-chì? Koh kà lán kóng Hiong-lô͘ hō͘ Hàn-tè-kok phah-pāi, hiòng sai tô-cháu, tī Au-chiu kiàn-li̍p ‘Hungary’ chit ê kok-ka. Thut-khoat hō͘ Tông-tè-kok phah-pāi, hiòng sai tô-cháu, kiàn-li̍p ‘Turkey’ chit ê kok-ka. Bē-su Tiong-kok gōa gâu. Hiān-chú-sî Hungary hām Turkey lóng sī kiōng-hô chè-tō͘ ê kok-ka. Tiong-kok iā koh sī to̍k-chhâi choan-chè ê kok-ka. Sī siáⁿ lâng khah bûn-bêng? Koh kè-sio̍k kóng siáⁿ-mih lé-gî chi pang. Chin-chiàⁿ sī sià-sí sià-chèng, kòng-phòa sin-hūn-chèng.

Koh kà lán kóng Bûn Thian-siông, Ga̍k-hui, Tēⁿ Sêng-kong téng lâng sī bîn-cho̍k eng-hiông. Kok-bîn ha̍k-hāu ê sî bat siá kòe chok-bûn “Góa siōng chông-pài ê bîn-cho̍k eng-hiông”. Góa bat khòaⁿ-kòe 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ. Chok-chiá kóng Tâi-oân bû bîn-cho̍k eng-hiông. M̄-koh ū pó-hō͘ ka-hn̂g ê eng-hiông. Chhin-chhiūⁿ It-bī Chiàn-cheng ê sî, Ngô Thng-heng, Khiang Siāu-chó͘ téng lâng só͘ léng-tō ê Kheh-ka gī-kun. Ióng-kám teh hām Ji̍t-pún-peng sio-chiàn. Pó-hō͘ lán ê ka-hn̂g. In chiàⁿ-sī lán chun-kèng ê eng-hiông! Ha̍k-seng sî-tāi m̄-bat o̍h-kòe It-bī Chiàn-cheng chit-tōaⁿ le̍k-sú. Sī khòaⁿ ‘1895’ chit chhut tiān-iáⁿ chia chai-iáⁿ, chin iàn-khì.

Sun-bûn hoat-tōng kek-bēng, kiàn-li̍p Tiong-hôa-bîn-kok, góa kā chun-kèng. M̄-koh sī án-chóaⁿ góa tō ài chheng-ho͘ i sī ‘kok-hū‘? Ta̍k-ê lâng lóng chai-iáⁿ, 1911 nî hit-tong-sî ê Tâi-oân sī Tōa-ji̍t-pún Tè-kok ê léng-thó͘. Bú-chhiong khí-gī hām Tâi-oân ū siáⁿ ti-tāi? Goán tau tùi-bīn teh ōaⁿ hō͘-tiúⁿ, kap góa ū siáⁿ koan-hē? Tong-sî Sun-bûn hō͘ Chheng-tè-kok thong-chi̍p. Sì-kè cháu-lō͘. Cháu--lâi Tâi-oân. Tī Tâi-oân ê sî-kan chia gōa-kú, hō͘ lâng chheng-ho͘ sī ‘kok-hū’. I ka-tī mā ē bū-sà-sà.

Tiong-kok ê le̍k-sú nā tha̍k jú chhim, tiòng tio̍h tōa Tiong-kok ì-sek ê to̍k tō jú chhim. Ū sî-kan thang koan-sim kúi chheng lí hn̄g ê só͘-chāi, kúi chheng tang chêng hoat-seng ê tāi-chì, ná m̄ ke iōng-sim lâi koan-sim lán só͘ tòa ê Tâi-oân? Tâi-oân ū le̍k-sú ê kì-chài sui-bóng kan-tāⁿ 400 tang, m̄-koh chit 400 tang ê le̍k-sú lán kam lóng tha̍k ū chiâu-ûn? Iû-kî sī chòe-kīn pah kúi tang lâi, Ji̍t-pún ê thóng-tī tong-jiân ū hó ū bái, Tâi-oân Chóng-tok-hú bîn-chèng tiúⁿ-koaⁿ Goto Sinpei bat kóng, Tâi-oân-lâng kiaⁿ-sí, tham-châi, ài-bīn-chú. Iā tō sī in-ūi Tâi-oân-lâng kiaⁿ-sí, tùi-khòng Bú-hàn hì-iām chiah ē-tàng chò kah chiah-nī hó. Tâi-oân-lâng hō͘ Jit-pún-lâng kà kah ta̍k-hāng chiàu-pō͘-lâi. M̄-koh Kô͘-bīn-tháng ta̍k-hāng khò koan-hē. Bô beh chiàu kui-kí lâi. Bô beh sêng-jīn Ji̍t-pún ê kiàn-siat. Beh kā Tâi-oân-lâng ùi Ji̍t-pún hông-bîn chiâⁿ chò Tiong-kok-lâng. Thún-ta̍h Tâi-oân. Chia̍h Tâi-oân-lâng ê bah, chhńg Tâi-oân-lâng ê kut, lim Tâi-oân-lâng ê hoeh, suh Tâi-oân-lâng ê chhóe. Chò ok chò to̍k, ná-ē lóng bô kóng?

Ū tōa Tiong-kok ì-sek ê lâng nā kóng tio̍h ‘Lâm-kiaⁿ tōa tó͘-sat’ tō kā gê chhiat khí. Bē-su ài Jit-pún-lâng hiat-chè hiat-hâiⁿ. Nā kóng tio̍h ‘228 Sū-kiāⁿ’ kap ‘Pe̍h-sek khióng-pò͘’, tō kek-tiām-tiām, ài lán hiòng chiân khòaⁿ. Chêng Hêng-chèng īⁿ-tiúⁿ Jû Kok-hoa bat án-ne kóng, ‘Tong-nî Móa-chheng li̍p koan, thâi-sí chin-chē Hàn-jîn, mā-bô kā Hàn-jîn hōe sit-lé!” Ì-sù tō sī kóng, tī 228 sū-kiāⁿ kap Pe̍h-sek khióng-pò͘ bû-ko͘ hi-seng ê siǎn-pái lóng kai-sí tō tio̍h? Che tō sī ‘ko-kip gōa-séng-lâng’ ê sim-thài, iōng in ê su-ûi só͘ pian-siá ê le̍k-sú kam ē tha̍k--tit? Khiā tī Tâi-oân-lâng ê li̍p-tiûⁿ lâi khòaⁿ, 228 Sū-kiāⁿ kap Pe̍h-sek khióng-pò͘ tùi lán ê éng-hióng sī chhiau-kòe Lâm-kiaⁿ tōa tó͘-sat thài chē! Hô-hòng Lâm-kiaⁿ tōa tó͘-sat ê goân-in sī chiàn-cheng. Kô͘-bīn-tháng ê kun-tūi láu-chá tō lî-khui Lâm-kiaⁿ-siâⁿ. Pàng peh-sèⁿ hō͘ Ji̍t-pún-peng thâi. In kam bô chek-jīm? 228 Sū-kiāⁿ kap Pe̍h-sek khióng-pò͘ sī Kô͘-bīn-tháng ū kè-ōe beh siau-bia̍t Tâi-oân ê gâu lâng, thang hó chìn-hêng gû-bîn thóng-tī.

Bí-kok-lâng kám ē kóng in sī Bí-kok-lâng, mā sī Eng-kok-lâng? Bí-kok-lâng kám ū su-iàu kā Eng-kok ê le̍k-sú bat thàu-thàu? Kā ‘Tiong-kok-sú’ kái-chò ‘Tang-a-sú’. Koh kā hūn-liōng kiám-chió, sī tú-á-hó niâ. Li̍p-chiok Tâi-oân, hòng-gán A-chiu, māi-hiòng sè-kài, chiah sī chèng-khak ê le̍k-sú-koan. Kàu-io̍k-pō͘ beh thui-sak kā ‘Tiong-kok-sú’ kái-chò ‘Tang-a-sú’, góa kā hoah 1 siaⁿ chán!!

讀hōo你聽:


文章屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

相關新聞列表
鮮好購