新聞標題【民報】【台語世界/錄音】台灣母語文文體kap文字──對《國家語言發展法》ê建議
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】台灣母語文文體kap文字──對《國家語言發展法》ê建議

 2018-09-14 11:10
台灣母語就是原住民族語、客語kap台語。原住民族語屬南島語系,m̄是漢語,sóo-pái無漢字thang寫。圖/民報資料照片
台灣母語就是原住民族語、客語kap台語。原住民族語屬南島語系,m̄是漢語,sóo-pái無漢字thang寫。圖/民報資料照片

是按怎behtsit篇:
歌仔冊ê戲文漢字、長老教會創造白話字,傳入台灣民間,一直到教育部公佈推薦漢字、整合出台羅,台語文字ê一致化,已經有真大ê發展。漢、羅兩套文字系統lóng真要緊,tann羅馬字教育現場khah無受重視,確實需要lán繼續督促政府大力推sak

 教育部漢字kap台羅合用版 

台灣母語就是原住民族語、客語kap台語。原住民族語屬南島語系,m̄是漢語,sóo-pái無漢字thang寫。Tse是常識。若是台語、客語,雖bóng大部份是漢語,但是有透lām真濟非漢語ê詞彙,無法度全部用漢字寫,tse mā是通人知。總--是,因為「中國化」教育ê關係,tsiok濟人慣勢用漢字、真愛用漢字,拄著無漢字thang寫ê語詞,就發明漢字來寫;致使「ò-giô」變「ài-gio̍k(愛玉)」、「muâ-sat-ba̍k」變「sat-ba̍k-hî(虱目魚)」、「おじさん」變『歐吉桑』、「おでん」變「烏輪」…… Án-ne m̄-nā走音、走意,mā bē-tàng tàu-tah表現台灣母語ê本質。

Koh有,採用真濟罕得看--著ê漢字,範圍超出教育部公佈ê「常用kap次常用漢字」6,000字!親像敧(khi)、撬(kiāu)、搦(la̍k)、癉(tan)、胿(kui)等等(註一),罕見koh筆劃濟,真歹寫。Tsit款情形ē ke-thinn學生學習困難、減少學習意願。Koh-khah無合理--ê,創造真濟怪奇ê漢字,甚至連電腦mā無tè揣。

Koh再講,後擺ē有tsiok濟有「經濟價值」ê台灣母語文化產品,親像歌曲、戲劇、電影、詩文、bàng-gà、桌頂game(桌遊)甚至AI(人工智慧)等,m̄-nā kan-ta beh hōo台灣人sńg用、欣賞,mā ē-tàng hōo包含中國kap東南亞濟濟外國人享受。

考慮頂頭所講ê事項,lán beh建議:

1. 漢字盡量限tī十二年國教用字範圍,上好是無超過2,000字,án-ne對學生beh學、台灣人beh讀,kap外國人beh欣賞khah有幫贊。

2. 考慮台灣母語多元來源kap內容,承認「多文字文體」ê書寫必要,包含「單純寫漢字」、「全部寫羅馬字」、「漢字lām羅馬字做伙寫」三款文體。

3. 尊重台灣人名姓權,允准用台灣母語寫個人名姓,包含身份證kap護照,親像行政院發言人Kolas Yokata án-ne(新加坡kap香港lóng是án-ne做)。

4. 追認Pe̍h-ōe-jī(白話字)ê「文字地位」。過去150年來,白話字替台灣人保留母語、建立台灣母語ê傳統文化、出版tsiok濟tsiok濟宗教、文學、醫學等書面資料,全世界研究台灣母語ê學者lóng有teh使用。白話字文獻thang講是世界性ê文獻。「轉型正義」當然應該有白話字ê份。

5. 比照過去華語教學,編寫羅馬字「台灣母語首冊」,像教ㄅㄆㄇ án-ne,先教十禮拜五十節課ê羅馬字,koh來tsiah開始教漢字。

6. 比照《客家基本法》第十一條kap《原住民族基本法》第九條,成立政府出錢ê「行政法人」國家語言發展中心。

傳統白話字版

Tâi-oân Bó-gí chiū sī Goân-chū-bîn-cho̍k-gí, Kheh-gí kap Tâi-gí. Goân-chū-bîn-cho̍k-gí sio̍k Lâm-tó-gí-hē, m̄ sī Hàn-gí, só͘-pái bô Hàn-jī thang siá. Che sī siông-sek. Nā-sī Tâi-gí, Kheh-gí, sui-bóng tōa-pō͘-hūn sī Hàn-gí, tān-sī ū thàu-lām chin chē hui Hàn-gí ê sû-lūi, bô hoat-tō͘ choân-pō͘ iōng Hàn-jī siá, che mā sī thong-lâng-chai. Chóng--sī, in-ūi “Tiong-kok-hòa” kàu-io̍k ê koan-hē, chiok chē lâng koàn-sì iōng Hàn-jī, chin ài iōng Hàn-jī, tú-tio̍h bô Hàn-jī thang siá ê gí-sû, chiū hoat-bêng Hàn-jī lâi siá; tì-sú “ò-giô” piàn “ài-gio̍k (愛玉)”, “môa-sat-ba̍k” piàn “sat-ba̍k-hî (虱目魚)”, “おじさん” piàn『歐吉桑』, “おでん” piàn “o͘-lián(烏輪)”… Án-ne m̄-nā cháu-im, cháu-ì, mā bē-tàng tàu-tah piáu-hiān Tâi-oân Bó-gí ê pún-chit.

Koh ū, chhái-iōng chin chē hán-tit khòaⁿ--tio̍h ê Hàn-jī, hoān-ûi chhiau-chhut Kàu-io̍k-pō͘ kong-pò͘ ê “siông-iōng kap chhù siông-iōng Hàn-jī” 6,000 jī. Chhin-chhiūⁿ 敧(khi), 撬(kiāu), 搦(la̍k), 癉(tan), 胿(kui) téng-téng (註一), hán-kiàn koh pit-oe̍h chē, chin pháiⁿ siá. Chit khoán chêng-hêng ē ke-thiⁿ ha̍k-seng ha̍k-si̍p khùn-lân, kiám-chió ha̍k-si̍p ì-goān. Koh-khah bô ha̍p-lí--ê, chhòng-chō chin chē koài-kî ê Hàn-jī, sīm-chì liân tiān-náu mā bô tè chhōe.

Koh-chài kóng, āu-pái ē ū chiok chē ū “keng-chè kè-ta̍t” ê Tâi-oân Bó-gí bûn-hòa sán-phín, chhin-chhiūⁿ koa-khek, hì-kio̍k, tiān-iáⁿ, si-bûn, bàng-gà, toh-téng game (toh-iû), sīm-chì AI (jîn-kang tì-hūi) téng, m̄-nā kan-ta beh hō͘ Tâi-oân-lâng sńg-iōng, him-sióng, mā ē-tàng hō͘ pau-hâm Tiong-kok kap Tang-lâm-a chē-chē gōa-kok-lâng hiáng-siū.

Khó-lī téng-thâu só͘ kóng ê sū-hāng, lán beh kiàn-gī:

1. Hàn-jī chīn-liōng hān tī 12 nî kok-kàu iōng-jī hoān-ûi, siāng hó sī bô chhiau-kòe 2,000 jī, án-ne tùi ha̍k-seng beh o̍h, Tâi-oân-lâng beh tha̍k, kap gōa-kok-lâng beh him-sióng khah ū pang-chān.

2. Khó-lī Tâi-oân Bó-gí to-goân lâi-goân kap lōe-iông, sêng-jīn “to bûn-jī bûn-thé” ê su-siá pit-iàu, pau-hâm “tan-sûn siá Hàn-jī”, “choân-pō͘ siá Lô-má-jī”, “Hàn-jī lām Lô-má-jī chò-hóe siá” 3 khoán bûn-thé.

3. Chun-tiōng Tâi-oân-lâng miâ-sèⁿ-koân, ín-chún iōng Tâi-oân Bó-gí siá kò-jîn miâ-sèⁿ, pau-hâm sin-hūn-chèng kap hō͘-chiàu, chhin-chhiūⁿ Hêng-chèng-īⁿ hoat-giân-jîn Kolas Yokata án-ne (Sin-ka-pho kap Hiang-káng lóng sī án-ne chò).

4. Tui-jīn Pe̍h-ōe-jī ê “bûn-jī tē-ūi”. Kòe-khì 150 nî lâi, Pe̍h-ōe-jī thè Tâi-oân-lâng pó-liû bó-gí, kiàn-li̍p Tâi-oân Bó-gí ê thoân-thóng bûn-hòa, chhut-pán chiok chē chiok chē chong-kàu, bûn-ha̍k, i-ha̍k téng su-bīn chu-liāu, choân sè-kài gián-kiù Tâi-oân Bó-gí ê ha̍k-chiá lóng ū teh sú-iōng. Pe̍h-ōe-jī bûn-hiàn thang kóng sī sè-kài-sèng ê bûn-hiàn. “Choán-hêng Chèng-gī” tong-jiân eng-kai ū Pe̍h-ōe-jī ê hūn.

5. Pí-chiàu kòe-khì Hôa-gí kàu-ha̍k, pian-siá Lô-má-jī “Tâi-oân Bó-gí Siú-chheh”, chhiūⁿ kà ㄅㄆㄇ án-ne, seng kà 10 lé-pài 50 chiat khò ê Lô-má-jī, koh lâi chiah khai-sí kà Hàn-jī.

6. Pí-chiàu «Kheh-ka Ki-pún-hoat» tē 11 tiâu kap «Goân-chū-bîn-cho̍k Ki-pún-hoat» tē 9 tiâu, sêng-li̍p chèng-hú chhut chîⁿ ê “Hêng-chèng Hoat-jîn” Kok-ka Gí-giân Hoat-tián Tiong-sim.

hōo你聽:

(作者是台灣羅馬字協會創會理事長、台灣南社社長、高雄醫學大學「醫用台語」課程講師;本文由台灣羅馬字協會提供。)

註一:教育部頒佈「常用國字標準字體表(甲表)」kap「次常用國字標準字體表(乙表)」,主要是為著推sak國(華)語文教育,伊選用ê標準hām臺灣閩南語推薦用字700字表、 教育部臺灣閩南語常用詞辭典是無仝--ê。

註二: 教育部漢字kap台羅合用版 使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部臺灣閩南語常用詞辭典查詢;傳統白話字版使用傳統白話字,一寡字詞ê語音kap語意thang上白話字台語文網站查詢。『 』內底用華語發音。

延伸閱讀:
【台語世界/錄音】台語文若是攏用漢字……
【台語世界/錄音】白話字ê利益 

若beh投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600~800;文章若採用,有淡薄仔稿費。
請上【台語世界】閱讀koh-khah濟相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

留言板
相關新聞列表