新聞標題【民報】​【台語世界/錄音】Uì外交部新護照thut-tshuê講起
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

​【台語世界/錄音】Uì外交部新護照thut-tshuê講起

 2018-05-07 11:00
Beh按怎改變公家機關hōo中國醬缸文化thuā歹入骨ê àu體質,提升公務人員ê敬業精神kap行政效率,確實是民進黨政府ài認真思考ê問題。示意圖/唐詩(資料照)
Beh按怎改變公家機關hōo中國醬缸文化thuā歹入骨ê àu體質,提升公務人員ê敬業精神kap行政效率,確實是民進黨政府ài認真思考ê問題。示意圖/唐詩(資料照)

是按怎behtsit篇:
舊年年尾ê「護照風波」逐家kám iáu ē--lehTann koh有『八百壯士』來leh起衝突。Lán台灣tsit个「細漢」ê民主國家,有民選ê總統無夠,koh ài有健康ê體制。改革ê穡頭iáu真濟,正義ê稻仔佈hōo在,tsiahthang等待飽穗ê六月冬。

本文原稿是台灣客語。鼓勵逐家用本土語言討論時事,一向是本專欄ê立場。為著beh ha̍h本專欄ê語言使用規範,guán kap作者品好格外用雙語來刊出。當然,guán能力有限,無法度做kah十全,ǹg望逐家鬥陣激頭腦,有堅持、有溫柔hōo本土語言共下出頭天。

台語版

台灣人hōo日本人教五十年tsiah學著一寡現代法治ê觀念,知ài守法、守規矩,無像中國人無王法;無疑悟二戰結束,中國政府一下來,kā中國人惡質ê封建文化tshuā-tshuā--來,無幾個月,台灣人就學ē-hiáu中國人虛華ê風氣(請參考記者出身ê前輩作家吳濁流先生ê《無花果》、《台灣連翹(liân-khiàu)》兩本冊所寫--ê)。俗語講,「學好三冬,學bái三工」,確實無錯。

台灣tsîng 1945年到tann,浸tī中國「醬缸文化」超過七十年,公家機關內底「thang歪哥就歪哥、thang moo-hui就moo-hui」、「政府hōo牽拖kah倒--去」(國民黨中評會主席團主席陳庚金講--ê)ê公務人員滿滿是。2016年政黨koh替換,民進黨第二擺提著執政權,蔡英文政府上台,m̄-koh公務人員無替換,in ê歹習慣、àu文化iáu是無改。執政黨ê政務官無in ê法度,叫in叫bē行,行政事務tsiah ē逐不時tîng-tânn。

舊年軍中舞幾若齣--出-來,hōo人民罵kah臭頭,政府tshuā頭--ê無要無緊,藥單烏白拆;m̄-tsiah ē tsit站仔koh thut-tshuê,親像內政部役政署長林國演「激派頭」,想欲無受安全檢查就入去軍營;外交部領務局新護照內頁ê圖鬥m̄-tio̍h,畫kah美國ê機場--去,惹kah規台灣做風颱。Tsit兩件代誌lóng hōo蔡政府卸世卸眾,前一站仔賴清德上任做行政院長,真無簡單tsiah kā民意調查giú khah kuân--小-可-仔,liâm-mi就koh lak--落-去,正經是古早人leh講ê「十年成--之不足,一朝敗--之有餘」啊!

Beh按怎改變公家機關hōo中國醬缸文化thuā歹入骨ê àu體質,提升公務人員ê敬業精神kap行政效率,確實是民進黨政府ài認真思考ê問題。若無khah拍拚--leh,繼續hōo hia-ê「黨國餘孽(î-gia̍t)」創空,2018 ê期中考,恐驚仔就歹過關--lioh!

hōo你聽:

客語版

從外交部新護照出包風波講起

台灣人分1日本人教了五十年才學到一兜2現代法治个3觀念,知愛守法、守規矩,無像中國人無王無法;無想著二戰結束,中國政府一來,帶來中國人个劣質封建文化,無幾多隻月4,台灣人就學會了中國人个虛浮花麗之風(請參考記者出身个前輩作家吳濁流先生个《無花果》、《台灣連翹》兩本書所寫)。俗話講「學好三年,學壞三日」,確實毋會差5

台灣自1945年到今,浸泡在中國醬缸文化超過七十年,公務機關滿哪仔都係6「能撈就撈,能混就混」、「拖垮政府」(國民黨中評會主席團主席陳庚金語)个公務人員。2016年政黨再過7輪替,民進黨第二擺拿到執政權,蔡英文政府上台,毋過公務人員並無輪替;佢兜8个舊習慣、舊文化仍然無改。執政黨个政務官奈佢兜毋何9,指揮毋動佢兜,行政事務才會輒輒10出問題。

舊年軍中出了幾下擺11大問題,分人民詈到會死12,政府高層已像無挨無哉13,並無對症下藥;所以才會這恁久14又過15出包,像內政部役政署長林國演「展官威」,想愛毋使16經過安檢就入去軍方營區;外交部領務局新版護照內頁个繪圖鬥毋著圖,畫到美國个飛機場,引起大風暴。這兩件事情都分蔡政府大瀉面子17,前一駁仔18賴清德上任行政院長好不容易才挷高19一息息20个民調,黏時21就落下去了,正經係老古人講个「十年成之不足,一朝敗之有餘」啊!

愛仰般來21改變公務部門分中國醬缸文化浸入骨个壞體質,提升公務人員敬業精神摎22行政效率,確實係民進黨政府愛認真思考个問題;係無較打拚兜仔23,繼續分該兜24「黨國餘孽」挷腳踭跟25,2018个期中考選舉,驚怕25就難過關囉!

讀分你聽(四縣腔):

讀分你聽(海陸腔):

☆客語詞彙註解☆
1. 【分】:hōo
2. 【一兜】:一寡
3. 【个】:ê
4. 【幾多隻月】:無幾個月
5. 【毋會差】:無錯
6. 【滿哪仔都】:滿滿是、sì-kè是
7. 【再過】:koh再
8. 【佢兜】:in
9. 【奈佢兜毋何】:無in ê法度
10. 【輒輒】:tiānn-tiānn、逐不時
11. 【幾下擺】:幾若擺
12. 【詈到會死】:罵kah beh死
13. 【無挨無哉】:無要無緊
14. 【這恁久】:tsit站仔、最近
15. 【又過】:又koh
16. 【想愛毋使】:想beh m̄免
17. 【瀉面子】:卸面皮、失體面
18. 【前一駁仔】:前一站仔
19. 【挷高】:giú hōo kuân
20. 【一息息】:小可仔
21. 【黏時】:liâm-mi
21. 【愛仰般來】:beh按怎來
22. 【摎】:kap、hām
23. 【係無較打拚兜仔】:若無khah拍拚--leh
24. 【該兜】:hia-ê
25. 【挷腳踭跟】:創空、pìnn鬼
26. 【驚怕】:恐驚

(作者是寶島客家廣播電台《寶島論壇》節目拜一主持人)

註:台語版使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢;客語版用字照作者ê原稿,文章尾溜是作者對客語詞彙ê註解,編輯部kā翻譯做台語,hōo讀者參考。

延伸閱讀:
護照事件顯示,外交部是個沒有靈魂、把職員當工具人的部會(關鍵評論)
【專文】國民黨與反年改團體的魔鬼交易,正在傷害台灣社會(民報) 

若欲投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600-800;文章若採用,有淡薄仔稿費。
請上【台語世界】閱讀閣較濟相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場

留言板
相關新聞列表