新聞標題【民報】【台語世界/錄音】夜市人生
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】夜市人生

 2018-03-14 11:16
「夜市人生」ē-sái是一个家庭為經濟拍拚ê小故事,mā ē-sái是台灣社會變遷、經濟起落ê大故事。圖/取自pixabay
「夜市人生」ē-sái是一个家庭為經濟拍拚ê小故事,mā ē-sái是台灣社會變遷、經濟起落ê大故事。圖/取自pixabay

是按怎欲揀這篇:
thang食、有thang sńgtsiah-nī多元豐富ê夜市,是lán日常生活ê一部份。tann,夜市已經tsiânn做台灣人êtshit-thô空間」,koh是外國人來台灣定著àiê「觀光空間」。是按怎台灣ē出現夜市tsit款特殊ê文化?來看本文作者按怎講。

三十幾冬前,逐禮拜ê拜二kap拜四暗時tī guán兜hit條街路--ni̍h,lóng ē有一寡人來排擔仔賣雜細kap點心,tsit款市仔,guán叫伊做「商展」;有商展ê暗時我上暢,愛tuè路koh愛tshit-thô。後--來,商展ná來ná罕,歸尾消失--去,逐暗to有ê「夜市」suah是沓沓仔出現。Tsit-má,台灣頭到台灣尾,逐位to有夜市!In內底有食、有sńg mā有thang掠,規模比商展是重倍大,是真濟台灣人愛去ê所在,外國來ê觀光客tshiâng-tsāi mā愛去se̍h tsit款心適koh有特色ê台灣夜市!

為啥mi̍h tsit-má台灣有tsiah-nī濟趣味ê夜市?Lán ē-sái uì人、經濟kap國家tse三方面來思考夜市ê意義。

就人ê方面來講,夜市就是一个「tshit-thô空間」,hōo人ē-tàng tī hia筋骨活跳,心情tháu放,喙舌滿足,耳目鼻歡喜。1930年日本人tī台南設立ê「盛り場(サカリバ、『沙卡里巴』)」,thang講是現代夜市ê初步胚模,內底有賣食--ê,有拍拳頭賣koo藥--ê,mā有巡迴表演ê歌舞團。現此時ê夜市mā是án-ne ê一个刁意故tī都市--ni̍h創來kā點心擔、販仔khioh做伙,hōo in做生理ê空間。會存意創tsit號thang lim、thang食koh thang sńg ê空間,其實是政府beh管制百姓ê生理活動,suah拄好提供現代人一个做議量、消磨時間ê所在。

政府beh刁工tī都市--ni̍h規劃tsit號「夜市」空間ê因端,kap台灣社會ê發展關係真bā。1930年,日本人tī台南設立「盛り場」,是因為台南運河開通,四khoo輾轉ná繁華。Tī戰爭時到戰後hit站仔(1936~1950年代),mài講是夜市衰微,規个台灣經濟to虛lè-lè。到kah台灣經濟koh發展ê時,出現兩款狀況:第一,都市kap工業ê發展,kā人力siânn--去,致使庄跤ê工商活動死giān-giān,「商展」ê出現,拄好png補tsit寡所在ê商業kap物資ê需求。第二,台灣發展代工了後,有ê代工生產ê瑕疵品(hâ-tshû-phín)轉做內銷,透過「商展」tsit款無正式ê門路,賣hōo台灣人,án-ne,爽著台灣人買著好mi̍h ê khi-móo-tsih,mā hōo工人趁著外路仔,補貼in ê經濟。

不管是「商展」ia̍h是tī都市sì-kè竄(tshuàn)ê販仔,lóng是teh趁「地下經濟」ê艱苦錢;in賣偌濟就趁偌濟,m̄免納稅,m̄-koh,警察ē來掠,ē罰錢,甚至沒收in趁錢ê家私,所致,「地下經濟」是teh kap國家體制sann對抗。

1980年代進前,比「商展」ê規模khah大ê「夜市」liâu-liâu-á tsiânn形。廟埕ia̍h菜市仔邊,甚至路邊,若有空地thang hōo人排擔做生理ê所在,販仔、唸歌賣藥仔--ê、huah場--ê,有時mā有hit號跳脫奶舞--ê,lóng來聚集tī hia。Hit个電視iáu未hiah普遍ê時代,規家伙仔相招去se̍h夜市是sù常代。「夜市」雖然鬧熱,m̄-koh警察mā是ē來取締!

生理ka-ia̍h,錢趁kah鬧熱滾滾,「地下經濟」真興旺,政府顛倒頭殼疼。1980年代開始,beh排夜市ài去警察衙(註一)登記。有登記就是合法--ê,beh管理,beh khioh稅,lóng khah好liú-la̍k。自án-ne,夜市就tsiânn做都市--ni̍h特殊ê「tshit-thô空間」。私人kā空地租hōo人排擔仔做夜市,mā tsiânn做一个趁錢ê步數。Tsit-má,夜市ê規劃kap管理,地方政府mā ē tshap手,因為in ǹg望在地ê夜市ē-sái是「觀光空間」thang kā各地ê遊客siânn--來!

「夜市人生」ē-sái是一个家庭為經濟拍拚ê小故事,mā ē-sái是台灣社會變遷、經濟起落ê大故事。後擺,你若去se̍h夜市,m̄-thang bē記得uì多元角度來觀察台灣ê夜市neh!Án-ne,kám m̄是比kan-tann lim食ke khah趣味?

讀予你聽:

(作者是台灣羅馬字協會會員;本文由台灣羅馬字協會提供。)

註一:「警察衙(gê)」就是一般leh講ê「警察局」。
註二:本文使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢;『 』內底用華語發音。

延伸閱讀:
【台語世界/錄音】饅頭、今川焼きkap台灣ê lim食文化

【台語世界/錄音】台灣ê咖啡文化

若欲投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600-800;文章若採用,有淡薄仔稿費。
請上【台語世界】閱讀閣較濟相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

留言板
相關新聞列表