新聞標題【民報】【台語世界/錄音】有聲ê暗暝
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】有聲ê暗暝

 2018-07-11 11:27
製材所ê廠房kap工寮lóng是柴枋仔起造ê低厝仔,m̄管大細枝柱仔、楹仔(ênn-á)iah是相連ê橫栱(kông),lóng用家己鋸台liâu--開ê便料,hiàm工人tshìn-tshái搭搭--leh,釘ē tiâu、看ē得過,就無leh管suí-bái--ah。示意圖(嘉義製材所)/嘉義林管處
製材所ê廠房kap工寮lóng是柴枋仔起造ê低厝仔,m̄管大細枝柱仔、楹仔(ênn-á)iah是相連ê橫栱(kông),lóng用家己鋸台liâu--開ê便料,hiàm工人tshìn-tshái搭搭--leh,釘ē tiâu、看ē得過,就無leh管suí-bái--ah。示意圖(嘉義製材所)/嘉義林管處

是按怎behtsit篇:
知逐家kám有聽過暗暝ê聲?現代人多數蹛市區,暝--時聽----êíng-íng車聲、人聲khah濟,m̄-koh若斟酌聽,iáu是有濟濟動物ê聲,親像狗仔、貓仔、鳥仔、各種蟲thuā……。來看作者ê暗暝有啥mih聲,mā ē-tàng聽看māi家己ê暗暝有啥mihőo

製材所ê厝蓋,若m̄是khàm一lîng一lîng ê亞鉛片就是規領烏烏ê打馬膠紙,拄著siàng大雨ê流擺,一tsūn一tsūn sà-sà叫bē輸tī鼎底leh炒塗豆hiah鬧熱,suà--落-去規港順nî-tsînn跤ê水khiò,流uì厝角頭去,koh親像水tshiâng án-ne,uì頂kuân piànn落去厝後溝,雨愈粗tshuah流聲愈tân,kánn-ná溪水leh tshiâng石壁、洗幼沙án-ne hi-hi-hua-hua有粗有幼,liâm-mi kuân liâm-mi低,好親像有人坐tī厝尾頂leh e吊鬼仔,一睏仔牽長聲leh hainn起hainn落,koh一睏仔suah tńg kuân se̍h低leh onn-onn叫,好聽koh bē吵人ê眠,hōo人睏kah lóng m̄知thang tsing-sîn。Tse是蹛工寮ê散赤囝,tsiah有hit號福氣,啊若好額人驚去hōo風雨吵--著,關門tshuànn戶bih踮樓仔厝ê房間仔底,khah有tsit號身命thang聽--leh?

規排起tī鐵枝路邊hōo工人睏ê工寮,暝--時聽ē著規列順鐵枝路駛--過ê車tsuā,牽長聲lòng-lòng-háu,到站踏擋仔si-si叫,勻勻仔suan入來耳空內底,見若倒tī總鋪ê眠床頂,ē先感應著塗跤小可leh tsùn,uì遠遠鐵枝路hit爿頭ûn-liâu-á tsǹg入來身軀,hit款微微仔搖、綿綿仔tsùn,親像hōo老母ànn tī胸前beh睏ê囡仔,目睭bui-bui、bûn-bûn-á笑,是leh享受ná搖ná beh睏ê心情,暢kah bē顧--得。鐵枝路頂來來去去、起起落落ê火車,tsia̍p koh鬧熱,好佳哉in有定著ê節奏,iáu未礙著我ê睏眠,仝款kônn-kônn叫,一醒到天光。

製材所ê廠房kap工寮lóng是柴枋仔起造ê低厝仔,m̄管大細枝柱仔、楹仔(ênn-á)iah是相連ê橫栱(kông),lóng用家己鋸台liâu--開ê便料,hiàm工人tshìn-tshái搭搭--leh,釘ē tiâu、看ē得過,就無leh管suí-bái--ah;啊若照規格、寸尺落去鋸--出-來,beh賣--人ê桷仔(kak-á)、枋仔、圓杉(註一)……tsia--ê mā lóng是木材ê製品,m̄-nā án-ne,連囤tī柴埕iáu未liâu--開ê原木,mā ē siânn白蟻(pe̍h-hiā)倚--來,是生湠、做siū ê好所在。

白蟻bē揀食,beh khè ê柴無leh分tâm-ta、芳臭,鼻有柴味就khînn倚--來,ná khè ná蛀,濟kah趕bē離koh治bē斷根。Leh khè柴是無暝無日、無晝無暗、無年無節,無分初一、十五,有精差--ê是鋸台leh tân tín動ê日--時,四khoo-liàn-tńg tsiânn吵,聽bē著in喙齒leh pōo ê聲,啊若暝--時,工廠無人作穡,地靈上輕ê時tsūn,不時聽ē著tsiânn細聲「si-suāinn……si-suāinn……」ê聲,tī-leh耳空邊hainn無歇。

熱--人倒tī總鋪ê草蓆仔頂,睏kah teh-beh落眠ê時tsūn,若嫌伊siunn吵,就用tsíng頭仔áu khiau,輕輕仔「khok……khok……」去khà眠床枋,叫伊mài koh khè--ah。白蟻真正即時恬--去,賰灶雞仔kap草蜢仔tī-leh耳空邊kainn,m̄-koh見效是一兩秒niâ,第三秒過--去,伊仝款ná khè ná唱歌,我koh用tsíng頭仔khà第二改,伊suah bē giàn tshap--我,仝款hainn kah si-si叫。久--來就知影,làng兩三分鐘tsiah khà,顛倒khah有應效,bē-sái隨khà,tse是白蟻ê性地,mā是好sńg ê所在,我若khà,伊就歇,無khà就照khè,若khà kah我手痠、目睭澀澀kiōng-beh kheh--去,就是我睏ka-tsuē lóng m̄知人ê時tsūn。

讀hōo你聽: 
 

(作者bat得著2007年阿却賞社會組小說類頭賞;本文由李江却台語文教基金會提供。)

註一:「圓杉」是對無仝款ê杉仔khoo(親像福杉、柳杉、巒大杉--ê)ê統一稱呼,因為in lóng是圓柱仔形--ê。
註二:本文使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢。

延伸閱讀:
【台語世界/錄音】落大雨
【台語世界/錄音】庄跤ê鐵枝路 

若beh投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600-800;文章若採用,有淡薄仔稿費。
請上【台語世界】閱讀koh-khah濟相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場

留言板
相關新聞列表