新聞標題【民報】【台語世界/錄音】Tio̍h緊通過〈國家語言發展法〉
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】Tio̍h緊通過〈國家語言發展法〉

Tio̍h kín thong-kòe kok-ka gí-giân hoat-tián-hoat,文/蔣為文

 2017-08-02 09:05
文化部推動〈國家語言法〉立法,將對本土語言教育有很重大的改變。圖為文化部長鄭麗君。圖/林冠妙
文化部推動〈國家語言法〉立法,將對本土語言教育有很重大的改變。圖為文化部長鄭麗君。圖/林冠妙

是按怎欲揀這篇: 台灣一向欠缺全面規畫、多元視野ê語言文化政策,文化部今年積極teh進行ê〈國家語言發展法〉立法工程,對受「國語政策」影響致使面臨傳承危機ê台灣本土各族語來講,是真重要ê改革;Tsit篇文beh kā lán講通過tsit个法案ê迫切性kap必要性。

台灣經歷中華民國「國語政策」ê影響,造成台灣本土ê原住民族各族語、台灣客語(頭家話)kap台語面臨語言流失ê危機。Tann,文化部總算有良心teh擬〈國家語言發展法〉ê草案,koh tī全國辦過八場ê公聽會。Guán認為當今ê新國會應該積極進行〈國家語言發展法〉ê立法,理由是:

第一,國家語言發展法符合國際潮流koh有呼應聯合國ê主張。Tī 1948年,聯合國通過ê《世界人權宣言》第二條就講--著:「人人有資格享受本宣言所講一切ê權利kap自由,無分種族、皮膚色、性別、語言、宗教、政治ia̍h是其他見解、國籍,或者是社會出身、財產、出世ia̍h是其他身份等任何區別。」為著落實人權宣言,聯合國tī 1966年koh制定通過《公民權利kap政治權利國際公約》hām《經濟、社會kap文化權利國際公約》。國內立法院到kah 2009年3月31 tsiah通過tsit兩个公約kap兩公約施行法。馬英九mā以中華民國總統ê身份tī 2009年5月14正式簽字批准tsit兩个公約kap施行法。

另外,有數百个非政府組織kap國際筆會中心ê代表1996年tī西班牙Barcelona召開大會公佈《世界語言權宣言》。Tsit个語言權宣言koh-khah詳細規範kap主張族群母語ê基本權益應該受著保障。譬喻講,第二十七條:「所有語言社群lóng有資格教育伊ê成員,hōo in ē-tàng得著kap家己文化傳統相關ê語言ê智識,像講bat成做in社區慣勢用語ê文學kap聖言。」第二十九條:「人人lóng有資格用家己徛起hit區域ê特定通行語言來接受教育。」

為著符合各國保護弱勢族群語言kap文化ê潮流,聯合國教科文組織tī 1999年koh公佈逐年2月21是「國際母語日」,koh tuì 2000年開始實施。另外,tī 2001年koh再公佈一份《世界文化多樣性宣言》,呼籲世界各國ài重視維護語言文化多樣性ê重要。《世界文化多樣性宣言》第五條內容講--著,「所以,逐个人lóng應該ē-tàng用in選擇ê語言,特別是用家己ê母語來表達家己ê思想,進行創作hām傳播家己ê作品…」第六條講--著:「…言論自由、傳播媒體ê多元化、語言多元化、平等享有各種藝術表現型式、科學hām技術智識,包含數位智識,以及所有文化lóng有利用表達kap傳播手段ê機會等,lóng是文化多樣性ê可靠保證。」第九條:「…每一个國家lóng應該用遵守in ê國際義務做前提,去制定in本國ê文化政策,siâng時採取in認為上適合ê行動方法,m̄管是tī行動kā支持ia̍h是制定必要ê規章制度,lóng ài實施tsi̍t个政策。」

聯合國教科文組織tī 2003年koh通過《保護非物質文化遺產公約》,追求文化多樣性kap持續對人類創造力ê尊重。Tsit个公約tuì 2006年開始有效。台灣本土語言kap in ê文字(像講新港文、白話字等)完全符合tsit个公約對「無形文化遺產」ê定義,lóng是應當受著保護kap發展ê文化資產。

第二,國家語言發展法符合轉型正義,hōo台灣本土語言kap文化得著生存發展ê機會。中華民國統治ê台灣,所實施--ê是獨尊華語ê單語政策。華語(或者叫做漢語)tī中華人民共和國是官方語言,有13億人口kap中央政府ê支持,無可能tuì地球消失。M̄-koh,台灣原住民族、客語族kap台語族群ê語文是殖民主義ê受害者,若無國家級ê醫療救護,恐驚比北極熊khah早送入太平間。Sóo-pái guán大聲呼籲新國會ài即時制定國家語言發展法,thang保障台灣本土語文ê生存發展!

讀予你聽

(作者是成功大學台灣文學系教授;本文由台灣羅馬字協會提供。)

請參考【傳統白話字版本

延伸閱讀:
鄭麗君:過去一元華語政策是錯誤的 台灣固有語言和手語都應被視為國家語言
〈國語法〉最後一場公聽會 鄭麗君承諾制定台語手語復振辦法獲掌聲
(註:〈國家語言發展法〉簡稱「語發法」iah「語言法」。)
文化部〈國家語言發展法〉草案(7月初3公告ê上新版)

若欲投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600-800。
請至【台語世界】閱讀更多相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

留言板
相關新聞列表