新聞標題【民報】【台語世界/錄音】全民監查ê未來
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】全民監查ê未來

 2018-04-06 10:32
日常生活kah是愈來愈倚靠網路,lán tio̍h-ài對tsia-ê名詞有了解,用思考kap智慧去面對。圖/取自Pixabay
日常生活kah是愈來愈倚靠網路,lán tio̍h-ài對tsia-ê名詞有了解,用思考kap智慧去面對。圖/取自Pixabay

是按怎欲揀這篇:
大數據kap人工智慧ê時代,個人ê資訊、網路跤跡tsiânn做廠商tshiau揣商業利益ê「藍海」,lán ê隱私suah有可能tsua̋nn犧牲--去。日常生活kah是愈來愈倚靠網路,lán tio̍h-àitsia-ê名詞有了解,用思考kap智慧去面對。

Lán一定愈來愈慣勢有智慧型手機仔ê生活,beh去佗位、beh查啥mih資料,tsiūnn網路隨查就有;beh kap朋友phò-tāu,LINE、面冊、Twitter等等ê軟體lóng tsiânn方便。Tsit-má,出門若beh買mi̍h,koh thang kā信用卡、悠遊卡á是濟濟有儉錢功能ê卡片kōo手機號碼縛做伙,直接用手機仔來納錢。Beh看新聞、beh看電視、聽音樂……你想ē著--ê lóng thang做ē到,kám m̄是真利便--leh?想看māi--leh,若你ê手機仔拍ka-la̍uh--去,你是m̄是ē賣命!

最近有真濟tsiânn「hang」ê名詞:「大數據」、「資訊安全」kap「人工智慧」。Tse lán隨个拆khah白--leh來解說(ké-sueh)。Tú-tsiah講著lán不時倚靠手機仔leh生活,lán ê生活模式、狀況、家庭、感情、興趣kap飲食習慣等等tsia-ê數據(data),lóng有tsiânn做商業利益á是市場調查ê可能性。一大堆看--起-來無相干ê數字(mā有圖像kap文字),經過分析就ē變做有路用ê資訊(information)。Uì tsia,就thang牽去lán tī網路頂kuân「資訊安全」ê問題。

啊若人工智慧,khîng實就是利用幾台仔tsiânn厲害ê電腦分析濟濟數據,kā變數kap變數之間ê關係掠--出-來,預測後一步按怎做khah好。Kā複雜ê問題變做數字計算,公式揣--出-來、koh kā套--tńg-去,任何代誌變kah tsiânn簡單,就親像hit台「ē揀塗豆」ê電腦。Tsia-ê khang-khuè若是人來做,定著ài khai幾若百倍ê時間,m̄-tsiah有人leh講未來有一寡頭路ē無--去。總講--一-句,大數據、資訊安全kap人工智慧tsit三項mi̍h,絕對是lán目前ài去熟sāi koh面對--ê。

Tsit篇短文lán ê重點是囥tī「資訊安全」ê部份,頂kuân所講--ê kan-tann是手機仔ê例niâ;lán出門路--裡á是各所在,mā thang看著一大堆攝影機,tse lóng是有形無形leh監查lán ê行儀(kiânn-gî);koh-khah高段--ê,是kā tsia-ê資訊透過衛星連線tsiânn做一个bā-bā-bā ê監查系統。過去有電影《全民公敵》kap《天眼行動》thang做lán想像ê參考。Tsia講--ê讀者可能lóng當做是leh演戲niâ,m̄-koh 2013年,前美國中央情報局職員Edward Joseph Snowden逃難去香港,向全世界聲明講美國政府tng-leh組一个系統來監視人ê隱私kap網路言論,koh講美國政府bat tī 2009年開國際會議ê時tī電腦安裝惡毒軟體來偷提別人ê批件,甚至是透過手機仔安裝後門系統,監查各國頭人所有ê檔案……Tse kám koh是電影niâ?中國「天網」系統koh是一个例,便若面容hông登記是嫌疑犯--ê,保證幾分鐘內tio̍h ē hông掠--著。Tse kám是好代?對民主發展kám bē有影響?

當然--lah,有人ē講有一寡監查是ài做--ê。總--是,lán ài去想--ê是lán目前ê法律保護有夠--無,kám tuè ē著科技ê變化?Beh保護人民安全ê監視,落尾變做是收集、買賣個人資料來趁錢、得利益,tse有影是真oh拆破ê痟鬼仔殼,hông無法度看清。啊lán人為著一時ê方便,mā bē去想tse對個人安全有啥影響,定著到發現家己ê隱私kap自由無--去了後,tsiah來怨嘆。

監查掠外,koh-khah害--ê,是封鎖你所有ê言論;所有ê媒體ē-tàng針對某企業á是某政黨宣傳對in有利ê言論,甚至是毀害別人ê名聲。Tse lóng是未來大數據ê時代可能惹--出-來ê危機,你我lóng無法度走閃。利用tsia-ê科技,到底是來改善lán ê生活á是tshuā lán入去一个無自由、無隱私ê世界?Ǹg望lán有才調koh有智慧來面對。

讀予你聽:

(作者是台文筆會會員;本文由台文筆會提供。)

註:本文使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢。

延伸閱讀:
【台語世界/錄音】資料公開ê時代
【台語世界/錄音】無百面是真相!

若欲投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600-800;文章若採用,有淡薄仔稿費。
請上【台語世界】閱讀閣較濟相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

留言板
相關新聞列表