新聞標題【民報】【台語世界/錄音】阿立祖疼--我
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【台語世界/錄音】阿立祖疼--我

 2021-09-08 15:42
看FB「自然恩典粉絲團」ê報導,才知影阮種ê是束骨薑黃。頂面寫著抗癌kap肺炎、抗發炎、抗bǎi-kín、降血糖…藥用功效足濟,chiok siâⁿ人用。圖/作者提供
看FB「自然恩典粉絲團」ê報導,才知影阮種ê是束骨薑黃。頂面寫著抗癌kap肺炎、抗發炎、抗bǎi-kín、降血糖…藥用功效足濟,chiok siâⁿ人用。圖/作者提供

故事發生tī 2010年88水災了後。彼pái阮ê園á水淹塗mā thūn--入-來,會當講是天災ê受益戶。因為原本ài chhiàⁿ tho͘-lak-khuh來thūn塗,soah因為淹水ê關係,lóng免開錢就有塗ah!大水了後ê隔冬,有一工雄雄tī籬笆ê邊a,發現1芯足媠ê花,彼時chūn m̄知是啥物花!阮相連紲看3冬,lóng是先開花才發葉。因為是tī 5月份開,阮決定kā號做母親花、阿立祖花。媠花媠心情,tō kā種tī山崙á頂,想欲予阿立祖花湠較濟--leh。感謝土地ê恩賜,感念祖靈阿立祖,hō͘阮有這塊土塊通種作。

舊年(2019)ê 5--月,花koh開kah足媠,hip 2張相片寄予美芳看,伊講he是薑黃。阮想kóng欣賞媠花就好,mā無特別要意beh去kā收成。今年發生嚴重ê中國肺炎,全世界穢kah亂chhau-chhau。教育部避免學生相穢,宣布延長寒假2禮拜觀察疫情,阮趁這時chūn去整理園á。掘á the̍h--leh欲thóaⁿ-chháu ê時,發現山崙仔頂有規bô͘規bô͘ ê薑頭,心肝頭giâu-gî,這, kám有路用?看i生kah hiah súi,感覺上無mā ài先kā整理起來。我想欲知影薑黃ê知識,tō ná整理ná line kah朋友問,koh hip相hō͘ in看,問過3 ê 朋友,in kā我講he sī sam-chhit-á, sī藥用--ê薑黃,人無啥ài種。

讀冊會友志文德兄報阮去FB看「自然恩典粉絲團」ê報導,才知影阮種ê是束骨薑黃。頂面寫著抗癌kap肺炎、抗發炎、抗bǎi-kín、降血糖.....藥用功效足濟,chiok siâⁿ人用。拄好我ê跤盤有空喙,chēng正月chhe 3 siak--著已經10工ah,因為我糖分高,sio-khoá chheh傷mā足oh好。就切薑片kā kô͘,chiah 2工就lóng退癀--ah。2/13阿盈á透早摔倒,跤頭趺kap手蹺chheh傷,我隨切薑片kā糊,到暗時就乾鬆好去ah!Lóng無發癀。我kā笑講是阿立祖欲叫伊做實驗。雖然半憢疑mā開始ná含ná用。he滋味足熟似,苦口內底有囡仔時代ê草藥ê記持,腦海內浮出伯公曝規埕草藥á ê影像…….。

新聞繼續逐工報導世界各國攏hō͘中國肺炎穢涗kah bē當控制。想講這薑黃若會當救人,阮這批就欲免費送予人食。阮開始挖、剪、洗、切、曝…整理2工tah-tah。阮求神救世間人,想起阿爸ê話「凡事也著神,也著jîn」。就算做戇工mā ài先kā曝乾保存起來等hŏng用。2/24彼工聽到姊夫破病ê消息,真驚,真煩惱......心內暗想凡勢當用土地自然恩典ê薑黃救敬愛ê姊夫。

美芳leh嗽我kā講阮用薑黃ê妙用。彼暗伊來阮兜開講欲提薑黃食看覓。看著阮規厝間lóng薑黃,知影這是欲送人藥用ê。講伊有新買1台磨粉ê機器,就隨叫in尪the̍h來hō͘阮磨。磨2 kang一罐一罐純人工品質ê土產完成--ah!決定寄予台北兄弟姊妹食健康。希望照顧親人防止武漢肺炎病毒侵入。

發現薑黃彼工拄好是我ê生日,想起88水災、連磨粉過程mā充滿戲劇性。he kám是阿立祖欲賜予我ê生日禮物? 阿立祖疼--我,ài我身體勇健thang做台語事工。3個月ah我逐日燒燒á啉,親像leh享受啉咖啡按呢。知影糖分koân 到今有2 nî—ah,m̄-bat看著血糖指數降遐濟koh穩定,實在足歡喜。除了送厝內ê人mā送hō͘身邊有緣人。阮滿心歡喜趕tī清明chìn前閣種150欉。俗語講先生緣主人福,阮用身體ê反應證明土地自然ê恩典,歡喜kap人分享,希望有緣ê人做伙來用。

台灣字(白話字)版

A-li̍p-chó͘ Thiàⁿ--Góa

Kó͘-sū hoat-seng tī 2010 nî 88 chúi-chai liáu-āu. Hit-pái gún-ê hn̂g-á chúi-im, thô͘ mā thūn--ji̍p-lâi, ē-tàng kóng sī thiⁿ-chāi ê siū-ek hō͘. In-ūi, goân-pún ài chhiàⁿ tho͘-lak-kuh lâi thūn-thô͘, soah in-ūi im-chúi ê koan-hē, lóng bián khai-chîⁿ tō ū thô͘--ah! Tōa-chúi liáu-āu ê keh-tang. Ū chit-kang, hiông-hiông tī lî-pa ê piⁿ-a, hoat-hiān chi-lúi chiok-súi ê hoe. Hit-sî-chūn m̄-chai sī siáⁿ-mih hoe! Gún sio-liân-sòa khòaⁿ 3 tang, lóng sī seng khui-hoe chiah hoa̍t-hioh. In-ūi sī tī 5 goe̍h-hūn khui, gún koat-tēng kā hō-chò bó-chhin-hoe, A-li̍p-chó͘ hoe. Súi hoe súi sim-chêng, tō kā chèng tī soaⁿ-lūn-á téng, siūⁿ beh hō͘ A-li̍p-chó͘ hoe thòaⁿ khah-chē--leh. Kám-siā thó͘-tē ê un-sù, kám-liām chó͘-lêng A-li̍p-chó͘, hō͘ goán ū chit-tè thó͘-tē thang chèng-choh.

Kū-nî (2019) nî ê 5--goe̍h, hoe koh khui kah chiok-súi. Hip 2 tiuⁿ siòng-phìⁿ kià khì hō͘ Bí-hong khòaⁿ. I kóng he sī kiuⁿ-n̂g. Gún siūⁿ-kóng him-sióng hoe tō-hó, mā bô te̍k-pia̍t iàu-ì beh khì kā siu-sêng. Kin-nî hoat-seng giâm-tiōng ê Tiong-kok hì-iām, choân sè-kài òe kah loān-chhāu-chhāu. Kàu-io̍k-pō͘ pī-bián ha̍k-seng sio-ōe, soan-pò͘ iân-tn̂g hân-ká 2 lé-pài koan-chhat ia̍h-chêng. Gún thàn chit-sî-chūn khì chéng-lí hn̂g-á. Ku̍t-á the̍h--leh beh thóaⁿ-chháu ê sî, hoat-hiān soaⁿ-lūn-á téng ū kui-bô͘ kui-bô͘ ê kiuⁿ-thâu. Sim-koaⁿ thâu giâu-gî, che, kám-ū lō͘-iōng? Khòaⁿ i seⁿ-kah hiah-súi, kám-kak siōng-bô mā ài seng kā chéng-lí--khí-lâi. Góa siūⁿ-beh chai-iáⁿ kiuⁿ-n̂g ê tì-sek, tō ná chéng-lí ná line kah pêng-iú mn̄g. Koh hip-siòng hō͘ in khòaⁿ. Mn̄g kòe 3 ê pêng-iú, in kā góa kóng he sī sam-chhit-á, sī io̍h-iōng ê kiuⁿ-n̂g. Lâng bô-siáⁿ ài chèng.

Tha̍k-chheh-hōe iú-chì Bûn-tek hiaⁿ pò goán khì Fb khòaⁿ ”Chū-jiân un-tián hún-si thoân” ê pò-tō. Chiah chai-iáⁿ gún chèng--ê sī sok-kut kiuⁿ-n̂g. Téng-bīn siá-tio̍h khòng-gâm kap hì-iām, khòng-hoat-iām, khòng-băi kín, kàng-hoeh-thn̂g… Io̍h-iōng ê kong-hāu chiok-chē, chiok siâⁿ-lâng iōng. Tú-hó góa-ê kha-pôaⁿ ū khang-chhùi, chēng chiaⁿ-goe̍h chhe 3 siak--tio̍h í-keng 10 kang ah. In-ūi thn̂g-hun koân, sio-khoá chheh-siong mā chiok oh-hó. Tō chhiat kiuⁿ-phìⁿ kā kô͘, chiah 2 kang tō lóng thè-hông ah. 2/13 A-Êng--á thàu-chá siak--tó, kha-thâu-u kap chhiú-khiau chheh-siong. Góa sûi chhiat kiuⁿ-phìⁿ kā kô͘, kàu àm-sî tō ta-sang hó--khì ah! Lóng bô hoat-hông. Góa kā chhiò kóng sī A-li̍p-chó͘ beh kiò i chò si̍t-giām. Sui-jiân pòaⁿ giâu-gî mā khai-sí ná kâm ná iōng. He chu-bī chiok se̍k-sāi, khó͘-kháu lāi-té ū gín-á sî-tāi chháu-io̍h á ê kì-tì. Náu-hái-lāi phû-chhut peh-kong pha̍k kui-tiâⁿ chháu-io̍h á ê iáⁿ-siōng…

Sin-bûn kè-sio̍k ta̍k-kang pò-tō sè-kài kok-kok lóng hō͘ Tiong-kok Hì-iām òe-sòe kah bē-tàng khòng-chè. Siūⁿ kóng che kiuⁿ-n̂g nā ē-tàng kiù-lâng, goán chit-phoe tō bián-hùi sàng-hō͘ lâng chia̍h. Goán khai-sí ò͘, chián, sé, chhiat, pha̍k. Chéng-lí 2 kang tah-tah. Gún kiû sîn kiù sè-kan-lâng. Siūⁿ-khí a-pah ê ōe, “Hoân-sū iā-tio̍h sîn, iā-tio̍h jîn.” Tō sǹg chò gōng-kang mā ài seng kā pha̍k ta pó-chûn--khí-lâi, tán hŏng-iōng. 2/24 hit-kang thiaⁿ-tio̍h chí-hu phòa-pēⁿ ê siau-sit, chin-kiaⁿ. Chin hoân-ló. Sim-lāi àm-siūⁿ hoān-sè ē-tàng iōng thó͘-tē chū-jiân un-tián ê kiuⁿ-n̂g kiù kèng-ài ê ché-hu.

Bí-hong leh sàu. Góa kā kóng goán iōng kiuⁿ-n̂g ê biāu-iōng. Hit-àm i lâi goán-tau khai-káng beh the̍h kiuⁿ-n̂g chia̍h khòaⁿ-māi. Khòaⁿ tio̍h goán kui-chhú-keng lóng kiuⁿ-n̂g. Chai goán che sī beh sàng lâng io̍h-iōng--ê. I kóng i ū sin-bé 1 tâi bôa-hún ê ki-khì. Tō sûi kiò in ang the̍h-lâi hō͘ gún bôa. Bôa 2 kang, chi̍t-koàn chi̍t-koàn sûn lâng-kang phín-chit ê thó͘-sán oân-sêng--ah! Koat-tēng kià hō Tâi-pak ê hiaⁿ-tī chí-mōe chia̍h kiān-khong. Hi-bāng chiàu-kò͘ chhin-lâng hông-chí Bú-hàn Hì-iām pēⁿ-to̍k chhim-ji̍p.

Hoat-hiān kiuⁿ-n̂g hit-kang tú-hó sī góa ê seⁿ-ji̍t. Siūⁿ khí 88 Chúi-chai, liân bôa hún kòe-têng mā chhiong-boán hì-kio̍k sèng. He kám-sī A-li̍p-chó͘ beh sù hō͘ góa ê seⁿ-ji̍t lé-mi̍h? A-li̍p-chó͘ thiàⁿ--góa, ài góa ê sin-thé ióng-kiāⁿ thang chò Tâi-gí sū-kang. 3 kò-goe̍h--ah, góa ta̍k-ji̍t sio-sio-á lim, chhin-chhiūⁿ leh hiáng-siū lim ka-pi án-ne. Chai-iáⁿ thn̂g-hun koân mā ū 2 nî—ah. M̄-bat khòaⁿ-tio̍h hoeh-thn̂g chí-sò͘ kàng hiah-chē koh ún-tēng. Sit-chāi chiok hoaⁿ-hí. Tî liáu sàng chhù-lāi ê lâng, mā sàng hō͘ sin-piⁿ iú-iân jîn. Goán móa-sim hoaⁿ-hí, kóaⁿ-tī Chheng-bêng chìn-chêng koh chèng 150 châng. Sio̍k-gí kóng, “Sian-siⁿ iân, chú-lâng hok.” Gún iōng sin-thé ê hoán-èng, chèng-bêng thó͘-tē chū-jiân ê un-tián. Hoaⁿ-hí kap-lâng hun-hióng, hi-bāng ū iân ê lâng chò-hóe lâi iōng.

讀hōo你聽:


文章屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

相關新聞列表
鮮好購